بررسی تاثیر فرزند سالاری بر روابط خانوادگی و ‏ خویشاوندی در شهر شیراز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

فرزند سالاری یکی از چالش های اساسی عصر حاضر در کشور ایران می باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا مفهوم فرزند سالاری وروابط خویشاوندی بر اساس دیدگاه ائمه اطهار، جامعه شناسان و روانشناسان شود. این تحقیق که از نوع پیمایشی است به منظور مطالعه ی  فرزند سالاری در روابط خانوادگی و خویشاوندی در شهر شیراز در یک نمونه ی 322 خانواری از جامعه ی آماری333424 خانواری  انجام شده است.
این پژوهش به صورت پیمایشی اجرا شده است. داده های لازم ازطریق پرسشنامه ای مشتمل بر 45 سؤال جمع آوری شده است. از چارچوب نظری تحقیق هشت فرضیه استخراج شده که هر یک با دو متغیر ابعاد مختلف موضوع را مطالعه می کنند. داده های حاصل از تحقیق از نوع  ترکیبی می باشد و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تخلیص و تحلیل شده اند فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار spss  آزمون t وتحلیل واریانس آزمون شده اند. همبستگی بین متغییر های مستقل و وابسته ی هر فرضیه اثبات شده که هفت فرضیه تأیید و فرضیه هشت رد شده است، ارتباط معنی دار و معکوس بین متغییرهای هفت فرضیه اول وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Children’s Dominance on Family ‎Relashionships and Kinship Relashionships

چکیده [English]

One of the major challenges of the present era in Iran is the impact of children’s dominance. The purpose of this research is to study the concept of children’s dominance and kinship relationships from the viewpoint of the concepts Holy Imams, sociologists, and psychologists. The research is a survey study of the effect of children’s domince on the family and kinship relations of a sample of 322 families in Shiraz. The data were collected through the use of a questionnaire comprising 45 questions. Eight hypotheses have been derived from the theoretical framework of the research, each of which studies the different dimensions of the subject with two variables. The resulting data are of synthetic type and have been summarized and analyzed using descriptive and inferential statistics. The research hypotheses have been tested by using spss software, correlation coefficient and variance analysis. The correlation between the dependent and independent variables of each hypothesis in the first seven hypotheses has been proved and the eighth hypothesis has been rejected. The results showed that there is a significant and reverse realationship between the variables of the seven hypotheses. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children’s dominance
  • Family relationships
  • Kinship relations
  • ‎Family ‎

-   بهنام،جمشید،راسخ شاپور(1348)، مقدمه ای بر جامعه شناسی ایران.تهران

-   تقوی نعمت الله (1374)، جامعه شناسی خانواده.انتشارات پیام نور.تهران

-   توسلی، غلامعباس (1375)، نظریه جامعه شناسی انتشارات سمت .تهران

-   ساروخانی. باقر(1370)، مقدمه ای بر جامعه شناسی.سروش. تهران

-   رحمانی، مهری (1380)، سالارهای غمگین: ریشه های فرزند سالاری در ایران، نشر پیکان، تهران

-   رستگاران،علی (1378)، تجمل گرایی از دیدگاه اسلام.مرکز پژوهش اسلامی صدا و سیما

-   رحیمی موقر (1365)، جامعه شناسی خانواده. شفق.تبریز

-   ریتزر،جورج(1374)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر.ترجمه محسن ثلاثی. تهران.علمی

-   روشه.گی (1370)، تغییرات.منصور وثوقی.نشر نی.تهران

-   علیخانی،علی اکبر (1382)، نگاهی به گسست نسل ها.جهاد دانشگاهی.تهران

-   منادی، مرتضی (1385)، جامعه شناسی خانواده. تحلیل در روزمرگی دوره خانواده . تهران

-   مقصودی،منیژه (1386)، انسان شناسی خانواده و خویشاوندی. شیرازه. تهران

-   مهدوی،محمدصادق (1374)، عوامل موثر بر رضایت زن و شوهر. انتشارات مبتکران. تهران

-   وایت،لسلی (1379)، تکامل فرهنگ. فریبرز معیدی. انتشارات پشتیبان