مقایسه ویژگیهای تیپ شخصیتی ‏‎ A‎و ‏B‏ و هیجان‌خواهی زنان و ‏مردان متخلف رانندگی در شهر تبریز ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

 هدف پژوهش حاضر  مقایسه ویژگی های شخصیتی ( تیپ A و B، و هیجان خواهی ) زنان و مردان متخلف در رانندگی می­باشد. پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه­ای می باشد. جامعه آماری شامل کلیه رانندگان شهر تبریز و نمونه آماری شامل 157 نفر راننده متخلف (100 مرد و 57 زن) می باشند. و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه تیپ A وB فریدمن و روزنمن و پرسشنامه های هیجان خواهی زاکرمن استفاده شد. داده‌های بدست آمده با استفاده از آزمون خی دو و تحلیل واریانس چند متغیره یک راهه تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد بین تیپ شخصیتی رانندگان متخلف زن و مرد تفاوت معنا‌دار وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین  هیجان طلبی، تجربه طلبی، تنوع طلبی، ماجراجویی و نمره کل هیجان خواهی بین رانندگان متخلف زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد، به­گونه­ای که رانندگان زن متخلف میزان بالایی از این ویژگی ها­ را گزارش نمودند. همچنین نتایج نشان داد که در تخلفات رانندگی، ویژگی­های شخصیتی، نقش مهمی بر عهده داشت.

کلیدواژه‌ها


-   باقیانی مقدم، محمدحسین، حلوانی، غلامحسین و احرامپوش، محمدحسن (1383)، بررسی تیپ شخصیتی وضعیت حادثه در موتور سواران حادثه دیده شهرستان یزد، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندان. سال شانزدهم، شماره 51، صص 75-69.

-   ریو، جان مارشال (1387)، انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران، موسسه  نشر.

-   سلطانی‌زاده، محمد (1386)، بررسی رابطه بین لذت جسمانی و هیجان طلبی با سلامت ذهن دانشجویان دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده). دانشگاه اصفهان.

-   شاکری‌نیا، ایرج (1388)، رابطه ویژگیهای شخصیتی، سلامت روان و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پرخطر، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. شماره 3، دوره18، صص 235 – 233.

-   شولتز، دوان. شولتز، سیدنی الن (1998)، نظریه های شخصیت. ترجمه: سیدمحمدی، یحیی (1386) ، تهران: انتشارات ویرایش.

-   فراهانی کثیرلو، محمدنقی (1385)، مقایسه پنج عاملی بزرگ شخصیتی رانندگان متخلف و غیرمختلف در شهر تهران: فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه تبریز. سال اول، شماره 1.

-   فردوسی، طیبه، صرامی، غلامرضا و رستمی، علیرضا (1389)، مطالعه مقایسه ای عوامل روان شناختی موثر در تصادفات رانندگی برحسب جنسیت راننده، مجله زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان). شماره4، دوره 8، صص 157-141 .

-   محوی شیرازی، مجید (1387)، بررسی اعتبار، پایایی و هنجاریابی مقیاس هیجان خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ، مجله دانشور رفتار. شماره 15، دوره 28، صص 48-35.

-   یعقوبی، حمید. (1379)، بررسی نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات رانندگی در ایران، مجله اندیشه و رفتار.  سال ششم، شماره 21، صص 67-60.

 

-     Dewar, Robert & Paul, Olson. (2007), Human Factors in traffic safety second Edition. Lawyers & Judges publishing company.Inc.

-     Evans, Leonard (2004), Traffic Safety. Michigan, Science Serving Society Bloomfield Hills.

-     Laapottis & Keskenin. (1994), Difference in fatal loss of control accidents between young male and femal drivers, analysis and prevention 30, 435-442.

-     Lajunent T. (2001), Personality and Accident liability are Extraversion, neuroticism and psychotics Related to traffic and Occupational Fatalities? Personality and Individual Differences. 31 [8]: 1365-1373

-     Ozkan. T. & t.lajunen, (2006), Why are there sex differences in Risky driving? The relationship between sex and gender, role on aggressive driving traffic offences, and accidend involvement among young Turkish drivers,  Aggress behaver. 31,547-559.

 

-     Reason J.T & at al. (1990), Errors and violations on the roads: real distinction?, Journal of  Ergonomic. 3 (10/11). 1315-1332.

-     Rimmo, B, A, Aberg, L. (1999), on the distinction between violations and errors sensation seeking associations. Transportation Research, part F, 2, 151-166

-     Shinar.David. (2007), Traffic Safety and Iluman behavior, First edition Elsevier LTd. All rights Reserued.

-     Simon, Frances & Corbett, Claire. (1996), Road traffic offending, stress, age, and accident history among male and female drivers. Institute of Ergonomics & Human Factors, Frenc

-     Torbjoern &, Hilde V. (2002), Personality, risk behavior and accident involvement aming Norwegian Drivers. Personality and individual differences 33: 1251-1263

-     www.SAlamatIRAN.com (دفتر مطالعات نیروی انتظامی، 1389)