مقایسه رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار با دانشجویان ‏غیرورزشکار: مطالعه نقش جنسیت

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان رضایت از زندگی ورزشکاران با افراد غیر ورزشکار برحسب جنسیت بود. جامعه آماری این تحقیق تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر بودند که از بین آنها 55 ورزشکار (30مرد و 25 زن) و 55 فرد غیر ورزشکار (30مرد و 25 زن) انتخاب شدند. ورزشکاران کسانی بودند که حداقل در یک سال گذشته زیر نظر مربی و به صورت مداوم در یک رشته ورزشی فعالیت می کردند. برای جمع آوری داده ها از  مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t گروه های مستقل استفاده گردید. یافته ها نشان دادند که بین افراد غیر ورزشکار و ورزشکاران در متغیر رضایت از زندگی، تفاوت معنادار وجود دارد، بدین معنی که افراد ورزشکار رضایت زندگی بیشتری نسبت به افراد غیر ورزشکار دارند. یافته دیگر پژوهش حاضر این بود که تفاوت معناداری بین دختران و پسران به لحاظ میزان رضایت از زندگی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


 

-   بیانی، علی اصغر؛ محمد کوچکی، عاشور و گودرزی، حسنیه (1386)، اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS). فصلنامه روان­شناسان ایرانی، 11، 265-259.

-   بخشی پور رودسری، عباس؛ پیروی، حمید و عابدیان، احمد (1384)، بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان. فصلنامه اصول بهداشت روانی:27: 152-145.

-   حمایت طلب، رسول؛ بزازان، صدیقه و لحمی، ریحانه (1382)، مقایسه میزان شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های تهران و پیام نور. مجله حرکت، 18: 140-131.

-   خیابانچیان، نازیلا (1376)، مقایسه و بررسی میزان عزت نفس دختران دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی.

-   مرتضوی، شهناز (1383)، روابط متقابل بین خودکارآمد پنداری و ادراک حمایت از سوی خانواده معلمان و دوستان نزدیک. فصلنامه نوآوری های آموزشی، سال سوم، شمارة 8: 40-13.

 

-     Blake, W. M., & Darling, C. A. (2000), Quality of life: perceptions of African Americans. Journal of Black Studies, 30, 411–427.

-     Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985), the satisfaction with life scale. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 71–75.

-     Fugl-Meyer, A.r., Melin, R., and Fugl-Meyer, K.S. (2002), Life satisfaction in 18 to 64 year old sweeds: in relation to gender, age, partner and immigrant status. J Rehabil Med; 34: 239–246.

-     Hamarat, E., Thompson, D., Zabrucky, K. M., Steele, D., & Matheny, K. B. (2001), Perceived stress and coping resource availability as predictors of life satisfaction in young, middle-age, and older adults. Experimental Aging Research, 27, 181–196.

-     Hutchinson, G., Simson, D. T., Bain, B. C., Wyatte, G. E., Tucker, M. B., & Lefranc, E. (2004), Social and health determinants of well being and life satisfaction in Jamaica. The International Journal of Social Psychiatry, 50, 43–53.

-     Ng, K.M, Loy J., Gudmunson, C.G & Cheong W.N. (2009), Gender Differences in Marital and Life Satisfaction among Chinese Malaysians. Sex Roles; 60:33–43.

-     Pavot, W., & Diener, E. D. (1993), Review of Satisfaction with Life Scale. Psychological Assessment, 2, 164-172.

-     Roberts, R. E., Strawbridge, W. J., Deleger, S., & Kaplan, G. A. (2002), Are the fat more jolly? Annual Behavioral Medicine, 24, 169-180.

-     Shek, D. T. L. (1995), Gender differences in marital quality and wellbeing in Chinese married adults. Sex Roles, 32, 699–715.

-     Valois, R.F.Zullig, K.J.Huebner, E.S., Drane, J.W. (2004), Physical Activity Behaviors and Perceived Life Satisfaction among Public High School Adolescents. Journal of School Health, 74: 59-65.

-     Zhang, L. (2005), Prediction of Chinese life satisfaction: contribution of collective self-esteem. International Journal of Psychology, 40, 189–200.