رابطه بین اشتغال مادران و رشد اجتماعی فرزندان ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اشتغال مادران و رشد اجتماعی فرزندان ایشان در مهدهای کودک شهر کرمان در سال 1388 انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر کودکان مهدکودکی شهر کرمان بود که از بین آنها 400نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش رشد اجتماعی کودکان از مقیاس رشد اجتماعی واینلند استفاده شد. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و اشتغال مادران متغیر ملاک و رشد اجتماعی  متغیر پیش بین است. پس از جمع آوری اطلاعات از آمار توصیفی همچون میانگین و مد و آمار استنباطی یعنی ضریب هبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار SPSS11 بررسی شد. یافته ها نشان داد که بین شیفت کاری و ساعات بودن مادران در کنار کودکانشان با رشد اجتماعی فرزندان رابطه معنی داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


-   احدی، حسن و بنی جمالی، شکوه السادات (1378)، روان شناختی رشد. تهران: نشر پردیس.

-    ال. اتکیسنون، ریتا و دیگران(1385)، زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه محمدنقی براهنی و دیگران. تهران: نشر رشد.

-    انجمن جامعه شناسی ایران (1384)، خانواده و حمایتهای اجتماعی تهران:سایت انجمن جامعه شناسی ایران(www.isa.org.ir)

-    بیابانگرد، اسماعیل (1372)، بررسی تاثیرات مهدکودک و مراقبتهای گروهی بر رشد کودکان .پیوند: نشریه ماهانه آموزشی و تربیتی: شماره 172.

-    پرستار، علی (1388)، مقیاس رشد اجتماعی واینلند. تهران: شرکت هوش آزمای نوید.

-   دلاور، علی (1385)، مبانی نظری و عملی، پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: نشر رشد.

-   کاپلان، پاول اس (1381)، روان شناسی رشد سفر پرماجرای کودک. ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا.

-   گیدنز، آنتونی (1373)، جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشرنی.

-      محمدی، صابر (1388)، نقش خانواده در رشد اجتماعی کودکان. تهران: سایت جام جم

-   مولاوردی، شهیندخت و دیگران (1384)، زن توسعه حقوق بشر. تهران: نشر دفتر امور بانوان وزارت کشور.

-   نوابی نژاد، شکوه (1385)، روانشناسی زن. تهران: نشر علم.

-   یارائی، طاهره (1379)، تاثیر اشتغال مادران در پنج سال اول زندگی کودک بر رشد شناختی واجتماعی کودکان دبستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

 

 

-   احدی، حسن و بنی جمالی، شکوه السادات (1378)، روان شناختی رشد. تهران: نشر پردیس.

-    ال. اتکیسنون، ریتا و دیگران(1385)، زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه محمدنقی براهنی و دیگران. تهران: نشر رشد.

-    انجمن جامعه شناسی ایران (1384)، خانواده و حمایتهای اجتماعی تهران:سایت انجمن جامعه شناسی ایران(www.isa.org.ir)

-    بیابانگرد، اسماعیل (1372)، بررسی تاثیرات مهدکودک و مراقبتهای گروهی بر رشد کودکان .پیوند: نشریه ماهانه آموزشی و تربیتی: شماره 172.

-    پرستار، علی (1388)، مقیاس رشد اجتماعی واینلند. تهران: شرکت هوش آزمای نوید.

-   دلاور، علی (1385)، مبانی نظری و عملی، پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: نشر رشد.

-   کاپلان، پاول اس (1381)، روان شناسی رشد سفر پرماجرای کودک. ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا.

-   گیدنز، آنتونی (1373)، جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشرنی.

-      محمدی، صابر (1388)، نقش خانواده در رشد اجتماعی کودکان. تهران: سایت جام جم

-   مولاوردی، شهیندخت و دیگران (1384)، زن توسعه حقوق بشر. تهران: نشر دفتر امور بانوان وزارت کشور.

-   نوابی نژاد، شکوه (1385)، روانشناسی زن. تهران: نشر علم.

-   یارائی، طاهره (1379)، تاثیر اشتغال مادران در پنج سال اول زندگی کودک بر رشد شناختی واجتماعی کودکان دبستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

-   احدی، حسن و بنی جمالی، شکوه السادات (1378)، روان شناختی رشد. تهران: نشر پردیس.

-    ال. اتکیسنون، ریتا و دیگران(1385)، زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه محمدنقی براهنی و دیگران. تهران: نشر رشد.

-    انجمن جامعه شناسی ایران (1384)، خانواده و حمایتهای اجتماعی تهران:سایت انجمن جامعه شناسی ایران(www.isa.org.ir)

-    بیابانگرد، اسماعیل (1372)، بررسی تاثیرات مهدکودک و مراقبتهای گروهی بر رشد کودکان .پیوند: نشریه ماهانه آموزشی و تربیتی: شماره 172.

-    پرستار، علی (1388)، مقیاس رشد اجتماعی واینلند. تهران: شرکت هوش آزمای نوید.

-   دلاور، علی (1385)، مبانی نظری و عملی، پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: نشر رشد.

-   کاپلان، پاول اس (1381)، روان شناسی رشد سفر پرماجرای کودک. ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا.

-   گیدنز، آنتونی (1373)، جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشرنی.

-      محمدی، صابر (1388)، نقش خانواده در رشد اجتماعی کودکان. تهران: سایت جام جم

-   مولاوردی، شهیندخت و دیگران (1384)، زن توسعه حقوق بشر. تهران: نشر دفتر امور بانوان وزارت کشور.

-   نوابی نژاد، شکوه (1385)، روانشناسی زن. تهران: نشر علم.

-   یارائی، طاهره (1379)، تاثیر اشتغال مادران در پنج سال اول زندگی کودک بر رشد شناختی واجتماعی کودکان دبستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی