رابطة بین پرخاشگری و رضایت زناشویی در کارمندان متأهل ‏بانکهای دولتی شهر ارومیه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطۀ بین پرخاشگری و رضایت زناشویی در کارمندان متأهل بانکهای دولتی شهر ارومیه صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است. در این تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه کارمندان به همراه همسرانشان که در بانکهای دولتی شهر ارومیه در سال 1388 مشغول به کار بوده اند. انتخاب نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله‌ای و به تعداد 342 نفر صورت گرفت. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) و مقیاس پرخاشگری باس و پری (BPAS) بود. نتایج با استفاده از نرم افزار  spssو روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بین پرخاشگری و رضایت زناشویی همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین مؤلفه‌های پرخاشگری (پرخاشگری کلامی، پرخاشگری بدنی،‌ احساس خشم و احساس خصومت) و رضایت زناشویی همبستگی منفی معناداری وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که پرخاشگری بدنی، نیرومندترین متغیر در پیش ‌بینی رضایت زناشویی شوهران است و پس از آن احساس خشم قرار دارد ولی نیرومندترین متغیر در پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان، پرخاشگری بدنی است و پس از آن احساس خشم و احساس خصومت قرار دارد. این یافته دال بر آن است که پرخاشگری می تواند مهمترین جنبه از روابط همسران یعنی رضایت زناشویی آنان را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


-   ابراهیمی، داوود (1360)، بهداشت روانی خانواده.، تبریز: انتشارات نشر خیام.

-   اتکینسون، اسمیت، بم، هکسما، اتکینسون (1384)، زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه حسن رفیعی، مرسده سمیعی، محسن ارجمند. جلد2. تهران: انتشارات ارجمند.

-   احمدی، خدابخش؛ آزاد مرز آبادی، اسفندیار و ملازمانی، علی (1384)، بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه، طب نظامی، شماره 7 (2)، ص 152-141

-   امین جعفری، بتول. قجاوند، کاظم (1383)، بررسی عوامل مؤثر بر خشونت شوهران علیه زنان مراجعه کنندة دادگستری اصفهان، فصلنامة تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، سال سوم، شمارة 13، ص 154-130.

-   بستان، حسین و همکاران (1385)، اسلام و جامعه‌شناسی خانواده، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

-   پروین، لارنس.ای (1374)، روانشناسی شخصیت.، ترجمة محمدرضا جوادی و پروین کدیور، تهران: انتشارات پارسا.

-   تبریزی، سمیرا (1386)، مقایسه کیفی و کمی رضایت زناشویی در زنان شاغل و متأهل تهرانی با تأکید بر همسانی و عدم همسانی منزلت شغلی زوجین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا.

-   ثنایی، باقر (1379)، مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج؛ تهران: انتشارات بعثت

-   چیانه، جعفر (1386)، رابطه میزان تطابق هیجان‌خواهی با رضایت زناشویی زوجین شهرستان اشنویه،‌ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

-   حاجی‌ابول‌زاده، نسرین (1381)، بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد (شناختی- رفتاری) بر میزان سازگاری زناشویی زوجین ساکن شهرستان کرج، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).

-   خدایاری، درخشان (1382)،‌ بررسی عوامل مؤثر بر خشونت شوهران علیه زنان در دو جامعه مراجعه کننده به پزشکی قانونی و آموزشگاران زن شاغل در آموزش و پرورش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم‌اجتماعی، دانشگاه شاهد.

-   ساپینگتون، اندروا (1382)، بهداشت روانی.، ترجمه حمیدرضا حسین‌شاهی‌برواتی، تهران: انتشارات روان.

-   ساعدی، سیدرضا.، و سپهری، محمد (1379)، نگاهی به فرهنگ ازدواج در جوامع بشری.، تهران : انتشارات صدرا.

-   سلیمانیان، علی اکبر (1373)، بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی (براساس رویکرد شناختی) بر نارضایتی زناشویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

-   سلیمانیان، علی اکبر. و نوابی نژاد، شکوه (1373)، بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی (براساس رویکرد شناختی) بر نارضایتی زناشویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

-   سیف، سوسن (1377)، تئوری معاصر خانواده.، تهران: انتشارات افشین.

-   صالحی، شهریار. و مهرعلیان، حسینعلی (1385)، بررسی شیوع و نوع خشونت خانگی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان شهرکرد، دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد، دوره 8، شماره 2، ص 77-72.

-   طهرانی، فاطمه (1384)، بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش رضایت زناشویی زنان ساکن اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

-   عامری، فریده (1381)، بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

-   قربانی، سعید (1385)، تأثیر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری و انگیختگی نوجوانان پسر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.

-   کریمی، یوسف (1380)، روانشناسی اجتماعی.، تهران: انتشارات ارسباران.

-   لنگری، محمد رضا (1378)، بررسی میزان پرخاشگری دانش آموزان پسر مهاجر و غیرمهاجر سال اول متوسطه دبیرستانهای شهر بجنورد در سال 88-1377؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران

-   مهدویان، فاطمه (1376)، بررسی تأثیر آموزش و ارتباط بر رضایت مندی زناشویی و سلامت روانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، انستیتو روانپزشکی تهران

-   ناطقیان، سمانه.، ملازاده، جواد.، گودرزی، محمد علی. و رحیمی، چنگیز (1387)، بخشایش و رضایت‌ زناشویی در مردان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و همسران آنان.، فصل‌نامه اصول بهداشت روانی، سال دهم، شماره 37، ص 46-33.

-   نیک بنیان مرنی، المیرا (1388)، رابطه باورهای ارتباطی با سلامت روان و رضایت زناشویی زنان خانه دار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

-   هادی‌پور، مجتبی (1385)، بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و میزان پرخاشگری ورزشکاران مرد رشته‌های مختلف ورزشی شهرستان همدان در سال 1385، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.

 

-     Bookwala, J.; Sobin, J. & Zdaniuk, B., (2005), Gender and aggression in marital relationships: A Life-span perspective. Journal of family psychology. Vol.52, pp.506-797.

-     Burke, R.J.; Weier, T.; & Harrison, D., (1976), Disclosure of problems and tensions experienced by marital problems. Psychological reports. Vol.38, pp.531-542.

-     Buss, A.H., Perry, M. (1992), the aggression questionnaire. Journal of personality and social psychology. Vol 63. pp.452-459.

-     Carstensen, L.; Gottman, J.; & Levenson, R., (1995), Emotional behavior in long-term marriage, Journal of marriage and the family, Vol.10, pp.140-149.

-     Collins, J., & Coltrane, K.S., (1991) marital satisfaction, marital adjustment, and the longitudinal course of marriage. Journal of marriage and family.Vol.13, pp. 28-36.

-     Cook, J.M.; Riggs, D.S.; Thompson, R.; Coyne, J.C.; & Sheikh, J.I. ( 2002), Post traumatic stress disorder and current relationship functioning among word war II ex-prisoners of war., Journal of family psychology.Vol.18(1), pp.36-45.

-     Dadds, M.R.; Atkinson, E.; Turner, C.; Blums. C.J., & Lendich, B. (1999), Family conflict and child adjustment. Journal of family psychology, Vol.13, pp. 194-208.

-     Falicov, C.J.,(1988), Cultural perspective in family therapy., Journal of marriage and the family, Vol.9, pp. 171-180.

-     Jacobson, N.S., Gottman, J. M., waltz, J., Rushe, R. & Babcock, J., (2002), Affect, Verbal content, and psychophysiology In the arguments of couples with a Violent Husband., Journal of consulting and Clinical Psychology,   Vol.62, pp.982-988.

-     Jenkins, j.m., (2000). Marital conflict and children's emotions the development of anger orientation. Journal of marriage and the family, Vol.62, pp.723-736.

-     Lawrence, E., & Bradbury, T.N., (2003), Physical aggression and marital dysfunction: A longitudinal analysis.,Journal of family psychology,Vol.14, pp.78-86.

-     Lawrence, E., & Bradbury, T.N., (2007), Trajectories of change in physical aggression and marital satisfaction, Journal of family psychology, Vol.21 (2), pp.236-247.

-     Laurent, H.K.; Kim, H.K., & Capaldi, D.M., (2008), Interaction and relationship development in stable young couples: Effects of positive engagement, verbal aggression, and withdrawal, Journal of adolescence, Vol.31, pp.815-835.

-     Martin, S.L.,  Kilgallen, B.,  Tsui, A.O., Maitra, K., Singa , K.K., & cooper , S.L., (2002), Sexual behaviors and reproductive health outcomes : association with wife abuse , Journal of marriage and the family , Vol.283, pp.1967-1972.

-     McCullough, M.E., Root, L.M., & Cohen, A.D., (2006), Writing about the benefits of an interpersonal transgression facilitates forgiveness, Journal of consulting and clinical psychology, Vol.74 (5), PP.887-897.

-     O'Leary, K.D., Barling, J., & Rosenbaum, A., (1989), Prevalence and stability of physical aggression between spouses: A longitudinal analysi. Journal of consulting and clinical psychology, Vol.57, pp.263-268.

-     O'Leary, K.D., & Smith, D., (1991), Marital interactions: Annual review of psychology, Journal of social psychology, Vol.42, pp.191-212.

-     Rogge, R.D., & Bradbury, T.N., (1999), defferential roles of communion in predicting adverse marital outcomes, Journal of counsulting & clinical psychology, Vol.67, pp.340-351.

-     Rosenheck, Thompson. J (1986), Detoxification of Vietnom war trauma: A combined family- individual approach. Family process. 25: 559-570.

-     Rusbult, C.E., & Bissonnette, V., (1998), Accommodation processes during the early years of marriage, Journal of marriage and the family, Vol.52, pp.74-113.

-     Schumacher, J.A., Smith Slep, A.M., & Heyman, R.E., (2001), Risk factors for male-to-female partner psychological abuse, Aggression and violent behavior, Vol.6, pp.225-268.

-     Schumacher, H.A., & Leonard, K.E., (2005), Husbands' and wives' marital adjustment, verbal aggression, and physical aggression as longitudinal predictors of physical aggression in early marriage. Journal of consulting and clinical psychology, Vol.73 (1), pp.28-37.

-     Stiths, S.M., (2004), treating intimate partner violence with in intact couple relationship: Outcomes of multi-couple versus individual couple therapy. Journal of marital and family therapy, Vol.14, pp.499-520.

-     Watson, J., & Clark, M., (1999), what predicts change in marital interaction over time? A study of alternative medicine, Family process, Vol.38, pp.143-158