تاثیر درمان شناختی- رفتاری در کاهش میزان اضطراب زنان نابارور‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

مطالعه حاضر باهدف پاسخگویی به  این سوال است که : ‌آیا درمان شناختی- رفتاری در کاهش میزان اضطراب موثر است؟ به این منظور از بین زنانی که به کلینیک تخصصی مهر شهر رشت طی 4 ماه رجوع نمودند بااستفاده از آزمون اضطراب کتل 30 نفر که اضطراب بالایی داشتند انتخاب و به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان شناختی- رفتاری قرار گرفتند و گروه کنترل  هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. پس از دریافت روشهای درمان شناختی- رفتاری قرار گرفتند و گروه کنترل هیچکونه مداخله ای دریافت نکردند. پس از دریافت روشهای درمانی، اضطراب آزمودنیها مجدداً مورد سنجش و داده های خام از طریق شاخص های توصیفی و استنباطی با استفاده از برنامه آماریspss  مورد  تجزیه و  تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که درمان شناختی- رفتاری بصورت معناداری اضطراب گروه آزمایشی را در مقایسه با گروه کنترل بهبود بخشیده است. براساس یافته های پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب زنان نابارور موثر بوده است و این روش می تواند به عنوان یک روش مداخله ای موثر برای زنان نابارور با اضطراب بالا به کار رود.

کلیدواژه‌ها


-   اسپیروف، لیون (1381)، اندوکرینولوژی زنان و ناباروری (ترجمه،بهرام قاضی خانی و همکاران). تهران : انتشارات گلبان.

-   حیدری،پروانه،لطیف نژاد، ربابه، صاحبی، علی، جهانیان، منیره و مظلوم، سیدرضا (1381)، تاثیر درمان شناختی رفتاری بر اضطراب خانم های نابارور اولیه تحت درمان IUI . فصلنامه باروری ناباروری، تابستان 1381، 51-40.

-   رجوعی، مریم (1376)، جنبه های روانشناختی ناباروری. پژوهش های روانشناختی، سال چهارم، شماره 4و3 ،85-72.

-   سیف، علی اکبر (1387)، تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه ها و روش ها (چاپ دهم). تهران: نشر دوران.

-   قرایی، وجیهه، مظاهری، محمدعلی، صاحبی، علی، پیوندی، سپیده، و آقا حسینی، مرضیه (1383)، بررسی نقش آموزش های رفتاری- شناختی بر کاهش اضطراب خانم های مبتلا به ناباروری اولیه تحت درمان ZIFT و GIFT . فصلنامه باروری و ناباروری، بهار 83 ، 180-170.

-   کرمی ابوالفضل (1386)، هنجارهایی آزمون اضطراب کتل. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

-   کی، ویلیام آر، چانگ،جفری، ربار، برت، سولز، میخائیل آر (1375)،ارزیابی و درمان ناباروری (چاپ اول) (ترجمه کریم زاده میبدی و همکاران. یزد: انتشارات یزد.

-   ملائی نژاد، م (1379)، بررسی ارتباط سازگاری زناشویی و تنیدگی ناشی از ناباروری در زنان مراجع کننده به مرکز ناباروری شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

-   منوچهری،کارترین، زندی پور، طیبه، پورشهریاری، مه سیما، و میردامادی، ‌سیدریحان (1385)، بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی شناختی عاطفی رفتاری بر سلامت روان خانم های نابارور. تازه ها و پژوهشهای  مشاوره، 5(20).

-   نیلفروشان، پریسا، واحدی، سیداحمد، عابدی، محمدرضا، واحدی، سیدمهدی (1384)، نگرش نسبت به نابارور و رابطه ان با افسردگی و اضطراب در افراد نابارور. فصلنامه باروری و ناباروری، زمستان84، 545-552.

 

-     Alesi, R.(2005), Infertility and its treatment –an emotional roller. Coaster. Aust FAM physician, 34(3).

-     Benyamini, Y. & et all. (2005), Variability in the difficulties experienced by Woman undergoing infertility treatment. Elsevier inc. Fetility and Sterility,83 (2).

-     Berek, Y.S., Novaks, E. (2002), Gynecology (13th ed.). Philiadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1018-1048.

-     Berek, J.S., Novak, E. (2006), Berek&Novak‘s gynecology (14th ed).Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.

-     Boivin, J., Binting, L., Collins,j.,Nygren,K.(2007), :International stimates of infertility prevalence and treatment-seeking: Potential need and demand for infertility medical care. Human Reproduction, 22(6), 1506

-     Domar, A., Sieble, M.M., Benson, H. The mind, body program forInfertility: A new behavioural treatment approach for women withInfertility. (1990), Fertil Steril, 53(2), 245-249.

-     Domar, A.D., Clapp, D., Slawsby, E., Kessed, B., Orar,j., Freizinger, M.(2000), The impact of group psychological intervention on distress in infertile women .J Health Psychol,19(9),568-575.

-     Faramarzi,M.,Alipour,A.,Esmaelzade,S.,Kheirkhah,F.,Poladi,.K.,Pash,h(2008),Treatment of depression and anxiety in infertile Women :Cognitive behavioral therapy versus fluoxetine .Journal of AffectiveDisorders,108(1-2),159-164.

-     Harvey, A.G., Rapce, R.M.(1995),Cognitive behavior therapy forGeneralizd anxiety disorder. Psychia clin North Am, 18(4), 859-870.

-     Lemmens, G.M.D. & et al. (2004), coping with infertility: Abody-Mind group intervention program for infertile couples .Human Reproduction, 19(8).

-     Lowedermilk, D., Perry, S.(2004),Maternity and women  ‘s health Care. United States: Mosby.1274p.

-     Mazaheri, M.A., Keyghobadi, F., Fghihi Imani, Z., Ghashang, N., Pato, M. (2001), Problem solving strategies and marital adjustment ininfertile and ferile couples .J Reproduction and infertility, 2(4):22-32.persian.

-     Myeres, LB., Wark, L .Psychotherapy for infertility: A cogbitive-Behavioral approach for couples. (1996), Am J Fam Therapy, 24(1), 9-20.

-     Naughton, M.C.(2000), Developmentof brief stress management support Groups for couples undergoing invitor fertilization treatment..Fertile Steril, 74(1), 87-93.

-     Pazandeh, F, Sharghi, N.(2004), Comparing wellbeing of fertile and Infertile women referring to health centers at shaheed Beheshty University of Medical Sciences and Health Services and Infertile centers At Tehran .Fac Nurs Midwifery Q,44,4-10. Persian.

-     Ramezanzadeh, F, Aghssa, M.M., Abedini, N., Zayeri,F., Khanafshar, N., Shariat,M.,et al. (2004), A survey of relationship between anxiety, Depressin and duration of infertility . BMC Women‘s health.

-     Sadock, B.J., Sadock, V.A. (2000), Kaplan and sadok‘s comprehensive Textbook of psychiatry (7th ed).USA .Lippincott Williams &Wilkins.

-     Spiroff, L., Fritz, M.A.(2005),Clinical gynecology endocrinology and infertility (17th  ed.).Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.

-     Stammer, H.& et all(2002), Counseling and couple therapy for infertile Couple. Verres Rolf.

-     Stuart, G.W., Laaraia, M.T.(1996), Principals and practice of Psychiatric nursing(6th ed). USA, Mosby.

-     Watkins, K. & et al.(2004), The infertility experience; Biopsychosocial effects and suggestion for  counsellours.

-     Wischmann, T., Stammer, H., Scherg, H., Gerhard, I., Verres, R.(2001), Psychological charactereistics of infertile coules: a study by the Heidelberg Fertility Consultation service. Hum Reprod, 16(8), 1753-61.

-     Wischmann, t.(2003), Psychogenic Infertility Myth and facts. Journal of Assisted Reproduction and Genetics,20(12)