تمایل زنان به پیشرفت سازمانی ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف ا‍ز این تحقیق بررسی میزان تمایل بانوان فرهنگی به پیشرفت سازمانی و تعیین عوامل جامعه‌شناختی در این زمینه است. در پژوهش حاضر، ا‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ز روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه بانوان فرهنگی سطح استان مازندران اعم از معلمان و مدیران و کارکنان زن شاغل در سازمان آموزش و پرورش در مقطع دبیرستان  تشکیل می دهد که جمعاً 1773 نفر می باشند.حجم نمونه با استفاده از فرمول برآوردحجم نمونه برحسب نسبت 600 نفر به دست آمد. از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. در این تحقیق برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه ها از روایی و پایایی مناسب برخوردارند. برای تحلیل داده ها دو روش آماری(توصیفی و استنباطی) به کار رفت. نتایج یافته ها نشان داد که 1- بین همنوایی و میزان تمایل بانوان فرهنگی به پیشرفت سازمانی رابطه وجود ندارد.    2- بین تصورات قالبی اجتماعی و میزان تمایل بانوان فرهنگی به پیشرفت سازمانی رابطه وجود ندارد.3- سهم هر یک از عوامل جامعه شناختی(همنوایی و تصورات قالبی اجتماعی) در میزان تمایل بانوان فرهنگی به پیشرفت سازمانی متفاوت است.4- بین  دو گروه از بانوان ( با تمایل به پیشرفت بالاو پایین) در متغیرهای یاد شده تفاوت وجود ندارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج  این تحقیق نشان داد که زنان تمایل زیادی به پیشرفت سازمانی دارند، پیشنهاد می شود که میدان عمل بیشتری به زنان داده شود و زمینه مشارکت بیشتر آنان فراهم شود. و شایسته سالاری به جای جنسیت ملاک انتخاب قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women’s Tendency towards Organizational Achievement

چکیده [English]

The purpose of the peresent research is to study the rate of educated women’s tendency toward organizational achievement and to determine the sociological factors related to it.
The research is a survey. The statistical population consists of all the educated women including the teachers, managers, and other women staff of the Education Administration of Mazandaran Province at high school level, totalling1773. The sample size was 600, obtained from Kerejci and Morgan’s Table, using cluster sampling technique.In order to collect data, a questionnaire was used. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed. In order to analyze the data, two statistical methods (descriptive and inferential) were used.The results showed the following:
1) There isn’t a significant relationship between conformity and educated women's tenency towards organizational achievement.
2) There isn’t a significant relationship between social stereotypes and educated women's tendency towards organizational achievement.
3) The contribution share of either social factor (conformity and social stereotypes) is different.
4) There isn’t any difference between the two groups of women (with high and low tendency towards organizational achievement) regarding the mentioned variables.
Discussion and conclusion: The results of the research indicated that women have a high tendency towards organizational achievement. Therefore, it is suggested that more opportunities be offered to women, conditions for their further participation be created, and meritocracy, rather than gender, be the criterion for appointments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational achievement
  • Conformity
  • Social stereotypes
  • ‎educated women
-   حسن زاده، رمضان (1379). فرا تحلیلی بر موانع و مشکلات روانی- اجتماعی پیشرفت زنان، مقاله ارائه شده در همایش مسائل اجتماعی استانداری استان مازندران،27- 28 اسفند ماه.

-   حشمتی، نرگس (1381). بررسی موانع پذیرش زنان در پستهای سطوح میانی مدیریت در آموزش و پرورش استان مازندران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده مدیریت آموزشی، مرکز آموزش مدیریت دولتی استان مازندران.

-   راتوس اسپنسر (1379). روانشناسی عمومی.(حمزه گنجی، مترجم). تهران: نشر ویرایش.

-   شجاعی،زهرا (1383). ریحانه، فصلنامه فرهنگی و پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان، شماره 6، بهار.

-   کریمی، یوسف(1387)، روانشناسی اجتماعی، تهران: نشر ارسباران.

-   گنجی، حمزه و حسن‌زاده، رمضان (1386). روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت، تهران، انتشارات سخن.

-   لطفی، حمید (1372). بررسی رابطه منبع کنترل و حمایت اجتماعی و باهمرنگی اجتماعی، پایان نامه کارشناسی‌ارشدروان شناسی، دانشکده‌روان شناسی ‌و علوم تربیتی‌ علامه طباطبایی.

-   مجتبوی دلوی، آذرمیدخت (1375). تاثیر نگرش مدیران نسبت به ارتقاء شغلی زنان در سطوح مدیریت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

-   موسوی خامنه، مرضیه(1370)، نقش زنان در فرآیند توسعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

 

-     Becker,B.J.(1986).Influence again:Anoder look at studies of gender differences in social influence.In J.S.Hyde and M.Linn(Eds.),The psychology of gender:Advances through meta analysis.Baltimore:Johns Hopkins University press.

-     Cohen, A R., fink, S.L., Gdon, H, willit, R.D. (2001). Effective behavior in Organization. by McGraw- Hill.

-     Cummings, T.G/& Worley C.G.(2001). Essentials of Organization Development & change.by south – western college publishing.

-     -Deaux, K. & Wrightsman, L.S. (1984).Social Psychology in the 80'S.Monterey, Cal: Brooks/Cole.

-     Eagly, A.H., & Wood, W.(1985).Gender and influeneability: stereotype versus behavior. In V.E.O'Leary, R.K.Unger, and B.S.Wallston (Eds.), Women, gender, and Social Psychology. Hillsdale.NJ: Earlbaum.

-     Eagly, A.H. (1987).Sex differences in social behavior: A social role interpretation.Hillsdale.NJ: Erlbaum.

-     Haplern, D., (2001). Cognitive sex differences. Www. APA. Org.

-     Lawson, R.B. & Shen, Z. (1998). Organizational Psychology: Foundations & Applications. By Oxford university press.

-     Matlin, Margertw. (1987). The Psychology of woman. By McGraw- Hill.

-     Sabbatini, R.M. E. (2002). Are there differences between the brains and females? Www. APA. Org.

-     Weiten .W. (1999) .Psychology themes and variation, California wads worth Inc.