بررسی رابطه سلامت عمومی و ازدواج مجدد مادران شاهد با اختلالات روانی دانشجویان شاهد ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت عمومی مادران و ازدواج مجدد مادران دانشجویان شاهد با ویژگی های شخصیتی بهنجار و نا بهنجار دانشجویان شاهد و مقایسه با دانشجویان عادی انجام گرفته است . طرح این تحقیق توصیفی و کاربردی می باشد. جامعه آماری آن عبارت ازکلیه فرزندان شاهد دانشجو است که در استان آ.غ در سال 88- 87 مشغول به تحصیل در دانشگاه بوده اند. نمونه آماری تحقیق شامل 110 نفر دانشجوی شاهد دردامنه سنی بین 20 تا 30 سال و110 نفر مادران آنها و110نفر دانشجویان عادی از همان طیف سنی و 110 نفر مادران آنها که در کل نمونه 440 آزمودنی هستند که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای که از دانشگاه پیام نور و آزاد بو کان – ارومیه – مهاباد و نقده انتخاب شدند.به منظور جمع آوری داده ها از سه آزمون استاندارد:اختلال روانی(scl-90) آزمون شخصیتی آیزنک، آزمون سلامت عمومی (GHQ) و یک پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد. یافته ها به وسیله نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد بین اختلال روانی دانشجویان شاهد وعادی تفاوت معنادار آماری وجود ندارد. متغیر سلامت عمومی مادران شاهد، پیش بینی کننده اختلالات روانی دانشجویان شاهد است =0/001) p ). سلامت عمومی مادران دانشجویان شاهد به طور معناداری کمتر از سلامت عمومی مادران دانشجویان عادی می باشد =0/001) p ).

کلیدواژه‌ها


-   آدامزو همکاران، ترجمه: خسروباقری وعطاران،(1373)، روانشناسی کودکان محروم از پدر، تهران : انتشاراتتربیت،.

-   اهالی ابادی، اعظم.،(1382)،مقایسه نیمرخ روانشناختی نوجوانان شاهدی که مادرانشان ازدواج مجدد داشته اند و نوجوانان شاهدی که مادرانشان ازدواج مجدد نداشته اند،تهران:دانشگاه الزهراء.

-   بخشی پوررودسری،عباس.باقریان خسروشاهی،ص.،(1385)، ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تجدیدنظرشده شخصیت آیزنک فرم کوتاه، تهران: فصلنامه انجمن روان شناسی ایران.

-   بشیرپور،خ.،(1386)،بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی، میزان استرس و افسردگی در افراد مبتلا به سرطان و عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تبریز.

-   پرینگل،م.،مترجمان:ایجادی، ن.،شافعی مقدم،ج.، (1386)، نیازهای کودکان؛ تهران: انتشارات رشد.

-   حیدری، عباس،(1384)، مقایسة عملکرد تحصیلی، سلامت روانی و مسؤلیت پذیری فرزندان شاهد که مادرانشان ازدواج نموده با آنهایی که ازدواج مجدد نداشته اند، استان  بوشهر سال1382.

-   دادستان، پریرخ،(1381)، تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن، تهران: انتشارات رشد.

-   دبلیو،جیمز، وندر، زندن، ترجمه:گنجی، حمزه، (1374)، روانشناسی رشد، تهران: انتشارات بعثت.

-   رابرتسون، یان، ترجمه: بهروان، حسین، (1375)، درآمدی برجامعه، تهران: انتشارات قدس.

-   سادوک،بنجامین، سادوک، ویرجینیا، ترجمه: نصرت ا...پورافکاری، (1382)، خلاصه روانپزشکی:علوم رفتاری-روانپزشکی بالینی(جلد1)، تهران: انتشارات شهرآب-آینده سازان.

-   قائمی،علی (1370)، نقش پدر در تربیت، تهران: انتشارات شفق.

-   قهاری،شهربانو، (1382)، بررسی مقایسه ای برخی از اختلالات روانی در کودکان 7تا12ساله شاهد، محروم از پدر، جانباز و عادی شهرستان چالوس، تهران: انیستیتوروانپزشکی.

-   کاویانی،حسین،(1382)،نظریه ی های زیستی شخصیتی،تهران:انتشارات سنا.

-   ماسن، پاول هنری. کانجر، جان جین وی و همکاران.، ترجمه: یاسایی، مهشید، (1380)، رشد و شخصیت کودک، تهران:انتشارات کتاب ماد.

-   نیکخو،غلام حیدر،(1382)، بررسی اثرات روانشناختی ازدواج مجدد همسران شهید بر فرزندان شاهد استان  آ – غ،ارومیه: معاونت فرهنگی وپژوهشی بنیادشهید.

 

-    Bayer, J.K.,Sansor,A.V.Hemphill,S.A.(2006),Parent influences on early childhood internalizing difficulties,Journal of Applied psychology,27,542-559.

-    Beck.A.I.,(1967),Deprssion:clinical ,Experimental and Theoretical Aspects.NEWYORK:Hav perancl Row.

-    Brown CW‚Harris T., (1997), Copeland JR‚Depression and loss, British Journal of psychiatry. Jan‚130:1-8.

-    Gartstein,M.A.Brid,gett,D.G.Dishian,T.J.Kaufman,N.K.,(2009),Depressed mood and maternal report of child behavier problems:Another look at the depression-distorsion hypothesis, Journal of Applied Developmental psychology,30(2):149-160

-    Ginsburg, G.S.Schlosberg, M.C.,(2002),Family-based treatment of childhood anxiety disorders,International Revew of psychiatry, 14:143-154.

-    Lim‚J.Wood‚B.L.Miller‚B.D.,(2008),maternal depression and parenting in relation to child internalizing symptoms and Asthma disease activity, Journal of family psychology,22(2):264-273.

-    pringle‚M. k.,(1978),Controversial Issues in Child Development, University  of London Press.

-    Padu, S.N. and Peltzer K., 2000,Risk Factors anf child Sexual Abuse Among Secondary School Students in the northern Province (soute Africa)’’,Vol.24,Number,2, february,page(s) 259-268.

-    Suzanne M.Morin. Carla molito and Costlow.N.,.(2001), ‘’Adolescentts Perception of Discipline within Hntact Families and Stepfamilies’’, Vol. 36, Number.