مقایسه میزان اختلال نافرمانی مقابله ای ‏‎(ODD)‎‏ فرزندان با توجه به ‏شیوه های فرزندپروری مادران ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه احتمال ابتلاپذیری فرزندان به اختلال نافرمانی مقابله ای در شیوه های سه گانه فرزندپروری مادران بود. این پژوهش از نوع پس رویدادی بود که  در آن از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای ( ترکیبی از طبقه ای و خوشه ای) استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش دانش آموزان پسر پایه ی دوم ابتدایی شهرستان تبریز و مادران آن ها بود. بدین منظور، پس از مشخص کردن شیوه های فرزند پروری مادران به روش سرند کردن بر روی 30 والد در هریک از سه شیوه فرزندپروری و فرزندان آنها پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بام ریند و پرسشنامه CSI-4 اجرا شد. نتایج با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکیLSD  تحلیل گردید. نتایج نشان داد که از بین سه شیوه فرزندپروری مادران، شیوه فرزندپروری سهل گیرانه بیشترین نقش را در ابتلای فرزندان آنها به اختلال نافرمانی مقابله ای دارد.

کلیدواژه‌ها


-   انجمن روان پزشکی آمریکا (1374). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی جلد اول، مترجمان، محمدرضا نیکخو و همکاران، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.

-   پورعبدلی سردرود، محمد. (1381). بررسی رابطه بین نگرش به شیوه های فرزند پروری و ادراک فرزند از آن شیوه ها با مکان کنترل و خودپنداره دانش آموزان پسر پایه ی سوم راهنمایی شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران.

-   توکلی زاده، جهانشیر ( 1375) . بررسی همه گیر شناسی اختلالات رفتار ایذایی و کمبود توجه دانش آموزان دبستانی شهر گناباد، پایان نامه کارشناسی ارشد( منتشر نشده ) تهران : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

-   جاویدی کلاته آیادی، طاهره (1372). رابطه جو عاطفی خانواده با خلاقیت کودکان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس

-   حسین چاری، مسعود؛ دلاورپور، محمد آقا؛ دهقانی، یوسف.(1386). بررسی نقش شیوه های فرزندپروری در کمرویی دانش آموزان دبیرستانی. دو فصلنامه روانشناسی معاصر . شماره 2، صفحه  26-21. 

-   رحمانی،فرناز؛ سیدفاطمی، نعیمه؛ برادران رضائی، مهین؛ صداقت، کامران؛ فتحی آذر، اسکندر. (1385). بررسی ارتباط شیوه های تربیتی والدین با میزان مشکلات رفتاری دانش آموزان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال 12، شماره 4، صفحه 370-365.

-   شریعتمداری، علی (1363). روانشناسی تربیتی. چاپ دوم، اصفهان : مشعل.

-   شریعتمداری، علی (1369) . روانشناسی تربیتی _ تهران: انتشارات امیر کبیر.

-   شعاری نژاد، علی اکبر (1373) روانشناسی رشد- تهران: انتشارات اطلاعات.

-   علی پور، احمد؛ محمد اسماعیل، الهه (1383). بررسی اعتبار و تعیین نقاط برش اختلال های  پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4  بر روی دانش آموزان 14-6   ساله مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران. تهران: پژوهشکده  کودکان استثنایی.

-   کاپلان، سادوک. (1386). خلاصه روانپزشکی، جلد سوم، ترجمه نصرت الله پور افکاری ، چاپ دوم، تهران: انتشارات آزاده.

-   ماسن، پاول هنری؛ کیگان ،جروم؛ هوستون، کارول التا؛ جین وی، جان. (1380). رشد و شخصیت کودک. ترجمه یاسایی، مهشید. چاپ دوازدهم، تهران: نشر مرکز. کتاب ماد .

-   محرابی، شهربان ( 1383). مقایسه میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه های فرزندپروری والدین در دبیرستان  شهر ستان جیرفت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی  . 

-   ملک پور، مختار (1382). بررسی باورهای والدین در مورد فرزندپروری و مفهوم انان از هوش کودکان با توجه به وضعیت تحصیلی والدین. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره ی بیستم شماره اول تابستان 1382. پیاپی 39، صفحه 15-2 .

-   ملک مکان، مراد. (1378). بررسی رابطه بین نگرش مادر نسبت به شیوه های فرزندپروری با یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم راهنمایی آباده. کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.

-   مهرافروز، حجت الله  (1378). بررسی رابطه بین نگرش نسبت به شیوه های فرزندپروری مادر با مکان کنترل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ی چهارم ابتدایی.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.

-   میلانی فر، بهروز (1386). روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. تهران انتشارات: قومس.

 

-      Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child development. 37,887- 907.

-     Baumrind, D (1971). Current patterns of parental authority Developmental psychologh monograph, 4, 1- 103.

-     Bullis, M., Davis, C. (1997). Futher examination of two measures of community- based social skills for adolescents and young with emotional and behavioral disorders. Behavioral disorders, 23, 29-39.

-     Buri. J (1991) parental authority questionnaire" Journal of personality assessment. V 9- N 4- P 110- university of California.

-     Castello, E.J.Burns,B.,Anggold ,A.&leaf ,P. (1993). How can epidemiology impromental health services of children and adolescents. The Intervent, Journal of American Academy of child and psychiatry, 32, 1106-1117.

-     Flanagan, R., &Esquivel, G.B. (2006). Emprical and clinical methods in the assessment of personality and psychopatology: An integrative approach for training. Journal of psychology in the schools. 43,514-525.

-     Gadow, K. D., & Sprafkin, J. (1997). Quick guide to using the yoths inventory- 4 screening kit. Stony Brook, NY: checkmate plus.

-     Gadow, K. D., & Sprafkin, J., & Pierre, C. (1997). A test- retest Reliability study of the child symptom Inventory- 4: parent checklist. Unpublished data. Reported in Gadow and sprafkin (1997), child symptom Inventory- 4 norms manual. Stony Brook, Ny: checkmate plus.

-      Glassgow, K. L. , Dornabusch, S. M. , Troyer, L ., Steinberg, L. and Ritter , P. L. (1997). Parental styles, adolescent's attributions and educational out comes in nine homogeneous high school. Child development, 68, (3). 507- 508.

-     Happer,K.A.(1996).life skills effects of impulsivity and depression defeat Hyperactivity disorder. Journal of Autism and Developmental disorders, 171,102-112.

-     Katainen.S. Rainkkonen, K., Jarvineh, L.T. (1997). Childhood tempera met and mothers child rearing attitudes: stability and traction in a three – Year follow up study. E uropean.Journal of personality, vol 11. pp 249- 265.

-     Kazdin, AN .E. (1997).Conduct disorders in childhood and adolescence. Newbury Park, CA: Sage Publications.

-     Mc Clelland, M.M, & Morrison,F.J.(2003). The emergence of learning related life skills in preschool children, early childhood research Quarterly, 45,609-621.

-     Mash, E, J., Barkely, R.A. (2002).Child psychopathology – New York: The Guildford Press. 

-     Sharma, V., sandhu, G. (2006). A community study of Association between parenting dimension and Externalizing Behavior. J. Indian assoc. Child Adolesc.Ment. Health2006: 2(2): 48- 58.