مقایسه کمال‌گرایی و عزت نفس زنان افسرده، اضطرابی و عادی ‏مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر رشت

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر به مقایسه کمال­گرایی و عزت­نفس در زنان افسرده، اضطرابی و عادی پرداخته است. به همین منظور، تعداد 150 نفر از زنان مبتلا به افسردگی، اضطرابی و عادی که جهت درمان به مراکز مشاوره و روانشناختی مراجعه کرده بودند به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب و بوسیله پرسشنامه کمال­گرایی تری­شورت و پرسشنامه عزت­نفس نوجنت و توماس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین عزت­نفس و کمال­گرایی 001/0> P (47/0 = r) در زنان اضطرابی وجود دارد، و همچنین بین کمال­گرایی و عزت­نفس زنان نرمال رابطه معناداری  044/0> P (28/0 = r) وجود دارد، اما بین کمال­گرایی و عزت­نفس زنان افسرده رابطه معنادار نبود. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معناداری میان کمال­گرایی زنان افسرده، اضطرابی و عادی وجود ندارد اما بین عزت­نفس زنان افسرده، اضطرابی و عادی تفاوت معنادار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparision of Perfectionism and Self-esteem in ‎Depressed, Anxious ‚and Normal Women Referring to ‎Counseling Centers of Rasht

چکیده [English]

 
The present Research studies the realationship between perfectionism and self-esteem in anxious, depressed, and normal women. For this purpose, 150 depressed, anxious‚and normal women referring to the counseling centers and psychiatry clinics of Rasht were selected by available sampling and were tested by Perfectionism questionnaire of Trishort and Self-esteem questionnaire of Nogent and Thomas.
The results showed that there is a meaningful relation between self-esteem and perfectionism in anxious women (r=0.47, p<0.01). Also.there is a meaningful relationship between perfectionism and self-esteem in normal women(r=0.28, p<0.044). However, there is not a significant relationship between perfectionism and self-esteem in depressed women. The result of variance analysis indicated that there is not a meaningful difference between the perfectionism of depressed, anxious, and normal women, but there is a significant difference between the self-esteem of depressed, anxious, and normal women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism
  • self-esteem
  • Depressed
  • Anxious
  • Normal ‎

-   بشارت، محمدعلی (1382). مثبت قابلیت اعتبار و پایایی مقیاس کمال­گرایی و منفی، مجله علوم روانشناختی، شماره 8 ، ص 359-346

-   بشارت، محمدعلی(1383). بررسی رابطه کمال‌گرایی و حرمت خود در دانش‌آموزان پیش دانشگاهی، فصلنامه روانشناسان ایران،  شماره 1، ص 30-21

-   بشارت، محمدعلی(1380). ابعادکمال‌گرایی در بیماران افسرده، مضطرب، مجله علوم روانشناختی،  شماره 3، ص 264-248

-   بیابانگرد، اسماعیل(1373). روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان

-   برادران، حمید(1385). مقایسه رابطه بین کمال‌گرایی و عزت نفس در نخبگان علمی، ورزش و افراد نخبه پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه گیلان

-   حجازی، مسعود(1382). جرأت ورزی و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه کرمان

-   فتحی آشتیانی، علی(1374) . اض. بررسی تحول تصور از خود، حرمت خود طراب و افسردگی در نوجوانان تیزهوش و عادی، پایان نامه دکتری روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

-   شعیری، محمدرضا، خادمیان، مرضیه (1383). بررسی روایی و اعتبار مقیاس عزت­نفس نوجنت و توماس، مجله علوم روانشناختی، شماره 9

-   شولتز، دورن و شولتز، سیدنی آلن(1383). نظریه­های شخصیت (ترجمه یحیی سید محمدی)، تهران: نشر ویرایش

-    عباسی، مریم (1380). بررسی رابطه اضطراب و کمال­گرایی منفی والدین با اضطراب امتحان دانش­آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان ملایر، پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران

-    مازلو، ابراهام، اچ (1375). مترجم:احمد،رضوانی، انگیزش و شخصیت، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

 

-    Alexanderia, J, Kenneth, G, R, Jacuelin, P, D (2002). Perfectionism and self developmental: implication for college adjustment. Journal of conuselling and Development, 80, 188-196.

-    Beiling, P, J, Israeli, A, L, and Antony, M, M, (2004). Is perfectionism good, bador both, Personality and Individual Differences, 36, 1373-1383.

-    Forst, R, Marten, P, Lahar, C, and Rosenblate, R, (1990). The dimentions Perfectionism, Cognitive Therapy and research, 14, 449-468.

-    Got Wals, J.k; Dumm, J.G and Wayment, H.A (2003).An Examenation of perfectionism and self esteem inter collegiate athletes.Jornal of sport Behaviuor, 26-12-36.

-    Hasse, A, M, and Perpavessis, H, (2004). Assessing the Factor structure and composition of the positive and Negetive perfectionism Scale in Sport, Personality and Indivaidual Differences, 36, 1725-1740.

-    Hasse, A, M, Perpavessis, H, and Owens, R, G (2002). Perfectionism social Physical Anxiety and disorder eating: acomparision of male and female elite athletes Psychology of sport Exercise, 3, 209-222.

-    Johnson, C, Crosby, R, Engle, S, Micheu, J, Powers, (2004). Gender ethnicity, self esteem and disorderd eating amang college athletes, eating rsehavior, 5, 147-156.

-    Kobori, o, Yamagata, S, and Kijima, N (2005). The relationship, F temperament tomultidimentioal Perfectionism, Personality and Individual Differences, 38,203-219.

-    Koivula, N, Hassmen, P, and Fallby, J (2002). Self esteem and Perfectionism in elite athletes: effects on competitiue anxiety and self- can Fidence. Personality and in dividual Differences, 32, 865-875.

-    Nugent, W, R, and Thomas, J, W (1993). Validation of the self-esteem rating scale, Jouranls of research on soeial work, 3, 191-207.

-    Rice, K.G, Ashby, J.S and slaney, R.B (1998). Self – esteem as a mediator between perfectionism and depression: a structural equation a nalyais journal of   psychology, 45,304-314

-    Sheafran, R, and Mansell, W (2001). Perfectionism psychopathology: A review of research and treatment. Clinical Psychology Review, 21, 879-905

-    Syumpf, H, and Parker, W (2000). Ahierachial struchtural analysis of perfectionism and its relation to the personality chara cteristics. Personality and Individual Differences, 28, 847-852.

-    Terry-short, LA. Owens R.G and Dewey.M.E (1995). Positive and negative perfectionism personality and Individual Differenccs, 1885, 663-668.