مقایسه افسردگی پس از زایمان زنان شاغل و خانه دار و رابطه آن با ‏حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضرمقایسه افسردگی پس از زایمان در زنان شاغل و خانه دار ورابطه آن با حمایت اجتماعی وسازگاری زناشویی می باشد. به این منظور از بین زنان مراجعه کننده به مراکز زنان- زایمان تبریز (که 6 الی 12 هفته از زایمان آنها گذشته بود). نمونه ای به حجم 300 نفر به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب وپرسشنامه های افسردگی بک، سازگاری زناشویی اسپانیر وحمایت اجتماعی فیلیپس توسط آنان تکمیل گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام وآزمون t مستقل دو گروهی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از شیوع 28 درصدی افسردگی پس از زایمان و بالابودن میانگین نمرات افسردگی در زنان خانه دار بود. همچنین یافته ها نشان داد که حدود 52 درصد از واریانس افسردگی پس از زایمان توسط سازگاری زناشویی و حمایت اجتماعی تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

‎ Comparing Postpartum Depression of Working Women and ‎Housewives and its Relationship with Social Support and ‎Marital Adjustment

چکیده [English]

The aim of this study is to examine the rate of postpartum depression in working women and housewives and the relation between postpartum depression and social support and marital adjustment. For this purpose, we used multi-stage random-cluster sampling to choose 300 persons out of the pregnant clients referring to Tabriz   clinics. They completed Beck’s depression questionnaire, Spanir’s marital adjustment questionnaire, and Philips’ social support questionnaire. The data were analyzed using Pearson’s Correlation Coefficient, step-by-step regression and independent sample t-test. The results showed that 28% of women had postpartum depression and the mean of depression marks was high among the housewives. The results also showed that 52 percent of postpartum depression variance is explained by marital adjustment and social support. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • postpartum depression
  • social support
  • marital adjustment
-   ‌آذری، ز، احمدی‌علون‌آبادی، س ا ( 1385). تاثیر حمایت اجتماعی شوهران بر افسردگی پس از زایمان همسران  تحقیقات پرستاری و مامایی ،1385. 

-   حسن زهرایی، ر، فهامی، ف،. یزدانی، م،. احمدی، ز،بشر دوست، ن.(1380). نقش حمایتی ماما در پیشگیری از افسردگی پس از زایمان ، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین، شماره 25، صص 24-19، بهار 1382 .

-   حسن زهرایی، ر؛ اسداللهی، ق؛ بشردوست، ن؛ خدادوست،م .(1376). بررسی ارتباط برخی عوامل با افسردگی پس­از زایمان در خانمهای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال 1376« مجموعه مقالات همایش سراسری تازه­های پرستاری در اختلالات خلقی از پیشگیری تا نونوانی »، (19- 18آبان ماه 1379)، تبریز، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

-   خرمی راد، ا؛ موسوی لطفی ،س م ؛ شعوری بیدگلی ،ع .(1389).شیوع افسردگی پس از زایمان و عوامل همراه با آن در شهرستان قم . مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .15 (2) ، 62- 66.

-   خمسه، ف (1381).  بررسی عوامل روانی – اجتماعی موثر در بروز افسردگی زنان پس از زایمان در بیمارستان زنان کرج، مجله پزشکی کوثر، سال چهارم، شماره 7، صص 331-327،زمستان.

-   خیرآبادی، غ؛ کبیری، آ (1385). مقایسه شاخص­های رشدی بدو تولد نوزادان مادران افسرده و غیر افسرده. نشریه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: دوره 8، شماره 1، 40-34 .

-   رایان، کنت جی؛ برکوویتز، راس اس؛ باربیری، رابرت ال؛ دونایف، اندریا(2000) اصول بیماریها و بهداشت زنان کیستنر. ترجمه بهرام قاضی جهانی. ویراست هفتم ، چاپ اول، انتشارات اندیشه روشن،  1379.

-   رجبی،غ؛ عطاری، ی؛ حقیقی، ج (1380). تحلیل عاملی سوال های پرسشنامه افسردگی بک(BDI – 21) بر روی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی. دوره سوم، سال هشتم، شماره 3 و 4، صص 66- 49 .

-   شریفی، خ؛ سوکی،ز؛ اکبری ،ح ؛ شریفی، س م (1387). بررسی رابطه نوع زایمان و افسردگی پس از زایمان. فصلنامه علمی – پژوهشی فیض ، 12 (1)،1.

-   شعبانی، ز، صیادی ، ا،رفیعی ، غ ،کاظمی ، م، انصاری ، ع .(1386). شیوع افسردگی پس از زایمان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر رفسنجان ، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی رفسنجان، سال اول، شماره 4، سال دوم، شماره 1، صص 57-53، تابستان و پاییز.

-   شیخ محسنی، ا ( 1384). رابطه کانون کنترل و سبک های اسنادی با سازگاری زناشویی دبیران مرد متوسطه شهر شیراز با همسران شاغل و غیر شاغلشان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان .

-   صحتی، ف؛ ایوا­ن بقا،ر .(1379). بررسی ارتباط کاربرد دستورات اسلامی با افسردگی دوران بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز آموزشی زنان مامایی شهر تبریز، « مجموعه مقالات همایش سراسری تازه­های پرستاری در اختلالات خلقی از پیشگیری تا نونوانی»، (19- 18آبان ماه 1379)، تبریز، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

-   صیادی فر، س ( 1384). بررسی تفاوت سلامت روانی بین زنان شاغل و خانه دار . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روان شناسی دانشگاه تبریز.

-   عابدینی،ص (1384). بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی و خشنودی زناشویی در زنان با و بدون پس از زایمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

-   عظیمی لولتی، ح، دانش، م، حسینی، س ح . خلیلیان، ع . ضرغامی، م (1381). افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ساری، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره یک، صص 42-31، بهار 1384

-   فروزنده، ن، دشت بزرگی، ب (1379). میزان شیوع و عوامل مستعدکننده افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهری شهرستان شهرکرد، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره دوم، شماره1، صص 51-43، بهار 1379.

-   سادوک، ب؛ کاپلان ، ھ .(2001). خلاصه روانپزشکی کاپلان سادوک . علوم رفتاری / روانپزشکی بالینی. ترجمه حسن رفیعی و خسرو سبحانیان. جلد دوم. انتشارات نسل فردا، 1382

-   کانینگهام،گری؛کنت ، دین ؛ هوث ، جان ؛ لونو. گیلسترپ، لاری. بلوم . ونستروم ، کاترین.(2005). بارداری و زایمان ویلیامز. ویراست بیست و دوم(ترجمه بهرام قاضی جهانی)، انتشارات گلبان، تهران. جلد سوم ، 1385.

-   گراث مارنات، گری .(2003). راهنمای سنجش روانی.ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو(1384) تهران : انتشارات سخن.

-   مصطفی­نژاد، ل.(1383). مادر شدن و سلامت روانی. چاپ اول، تهران : انتشارات روشن.  

-   میرسمیعی، م؛ ابراهیمی قوام، ص (1387).بررسی رابطه بین خود کار آمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی.4 (2) 73-91.

-   نظری،ع؛ رحمانی،م .(1376). افسردگی و عوامل موثر بر آن در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان،مجموعه مقالات همایش سراسری تازه­های پرستاری در اختلالات خلقی از پیشگیری تا نوتوانی،(19- 18آبان ماه 1379)، تبریز، صص 4-1، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

-   نگاهبان­بنایی،ط؛ صیادی­اناری،الف­ر؛ انصاری­جابری،ع (1377): بررسی شیوع افسردگی پس­از زایمان در شهرستان رفسنجان، مجموعه مقالات همایش سراسری تازه­های پرستاری در اختلالات خلقی از پیشگیری تا نوتوانی، تبریز، صص177-170، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

-   هادی زاده طلاساز،ف؛ بحری،ن؛ توکلی زاده ،ج .(1382). مقایسه میزان  افسردگی پس از زایمان طبیعی و سزارین اورژانسی در خانم های نخست باردار مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن شهرستان گناباد.فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، سال هشتم، شماره چهارم، صص 30-21 .

-   محمد­علی­بیگی،ن؛ بهادران،پ؛ نصیری،م؛ بشردوست، ن .(1383). ارتباط استرسهای دوران بار داری با وزن و سن موقع تولد نوزاد.تحقیقات پرستاری و مامایی: سال پنجم ، شمارۀ بیست ­و­شش.

-   واهب زاده، ح .( 1352). ارزیابی آزمون افسردگی در بیماران افسرده ایرانی. مجله روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال هفتم ، شماره 52 .

 

-     Beck.AT. Steer, R.A., Brown, G .K. (2000). Manual for the Beck Depression Inventory II. Sau Antonio, TX: The psychological corporation.

-     Beck.CT. (1998). A Checklist to Identify Women for Developping Postpartum Depression. American Journal of Obesity Gynecology, 27, 39-46.

-     Beck CT, Gable R (2001). Further Validation of the Post Partum Depression Screening Scale. Nursing Research, 50 (3), 155-164.

-     Beck CT.(2001). Predictors of Postpartum Depression: an Update. Nursing Research, 50(5), 275-285.

-     Callaghan P, Morrissey J. (1993). Social Suppot and Health: A review. Journal of advanced nursing, 18, 203 – 210.

-     Campbell S, Cohn J.(1995). Pervalence and Correlates of Postpartum Depression in First-Time Mothers.  Journal of Abnormal Psychology, 100(4), 594-599.

-     Chaaya M. (2002). A Postpartum depression and determinants in Lebanon. Archive Women’s Mental Health., 5(2):65-72.

-     Chee C Y.I, Lee D T.S, Chong Y.S, Tan L.K.(2005). Cofinement and other Psychosocial Factors in Perinatal Depression: A Transcultural Study in Singapore. Journal of Affective Disorders, 89, 157-166.

-     Cobb, S. (1976). Social Support as a Moderator of Life Stress. Psychosomatic Medicine, vol.38, pp: 300-341.

-     Dehle C, Landers JE.(2005). You can’t always get what you wan, but can you get what you need? Personality traits and social support in marriage. Journal of social and clinical Psychology. 24 (7), 1051-1076.

-     Dennis CLE, Janssen PA, Singer J.(2004). Identifying Women at-Risk for Post partum Depression in the Immediate Postpartum Period. Acta Psychiatry Scand, 110,338-346.

-     Evins G, Theofrastous J.(1997). Postpartum Depression: a Review of Postpartum

-     Screening. Prim. Care Update, 4, 241-245.

-     Gotlieb I L, Whiffen V E, Wallace PM, Mount J H.(1991). Prospective Investigation of Postpartum Depression: Factors Involved in Onset and Recovery. Journal of Abnormal Psychology, 100, 122-32.

-     Hollander E. (1981). Principle and Method of Social Psychology, 4th edition. Oxford University Press, New York, 512.

-     Hopkins J. (1984).Postpartum Depression: Article review. Psychological Bulletin, 95,498-515.

-     Hopkins J, Campbell S B, Marcus M.(2001). Role of Infant- Related in Postpartum Depression. Journal of Abnormal Psychology, 96(3), 237-241.

-     Huang Y, Mathers N.(2001). Postnatal Depression- Biological or Cultural? a Comparative Study of  Postnatal Women in the UK and Taiwan  . Journal of Advanced Nursing, 33, 279-87.

-     Josefsson A, Angelsioo L, Berg G, Eksteom C.M, Gunnervik ch.(2002). Obstetric, Somatic, and Demographic Risk Factors for Postpartum Depressive Symptoms. American Journal of Obesity Gynecology, 99(2), 223-227.

-     Leonard L.(1998).Depression and Anxiety Disorders During Multiple Pregnancy and Parenthood. American Journal of Obesity Gynecology, 27, 329-37.

-     Mc kinney E (2005). Maternal Child Nursing. Second edition. Elsevier Saunders. Philadelphia, 716-719.

-     Milgrom J, Ericksen J, Negri L, Gemmill A W.(2005). Screening for Postnatal Depression in Routine Primary Care: Properties of the Edinburgh Postnatal Depression Scale in an Australian Sample. Australian and New Zealand Journal of psychiatry, 39, 833-839.

-     Misiri S.(1995). Sholdn`t I be Happy? Emotional Problems of Peregnancy and Postpartum woman. New York, free Press.

-     Murray L, Sinclair D, Coopre P, Ducournau P, Turner P, Stein A.(1999). The Socio emotional Development of 5-Year-Old Children of Postnatal Depressed Mothers.(1999). Journal of Child Psychology Psychiatry, 40, 1259-1271.

-     Sadock B. Kaplan & Sadock .v (2007). Synopsis of Psychiatry. Behavioral Sciences / Clinical Psychiatry. 9 editions.  Baltimore, Williams & Wilkins.

-     Sheehan, DV. Diagnosis and Psychiatry: examination of the psychiatric patient. In: Kaplan H, Sadock B, eds. Comprehensive text-book of psychiatry. Baltimore Williams & Wilkins. 1989; PP: 534- 45.

-     Sinha, S.P & Mukerjee, N (1991). Marital Adjustment & Personal Space Orientation. Journal of Sociology. 130 (5). pp: 533-639.

-     Spaneer, G.B. (1976). Measuring Dyadic Adjustment: New Scales for Assessing the Quality of Marriage and Similar Dyads. Journal of Marriage and Family, 38, 15 – 28

-     Steer, R .A,. Beck, A.T, .Garrison, B. (1986). Applications of the Beck Depression Inventory. Assessment of depression .pp, 123-142.

-     Verkerk  G J.M, Denollet  J, Van Heck  G L, Van Son  M J.M, Pop V.J.M.(2004). Patient Preference for Counseling Predicts Postpartum Depression: a Prospective 1Year Follow up Study in High-Risk Woman. Journal of Affective Disorders, 43-48.

-     Wang Sh-Y, Jiang X-Y, Jan W-CH, Chen CH-H. (2003). A Comparative Study of Postnatal Depression and its Predictors in Taiwan and Mainland China. American Journal of Obesity Gynecology, 189, 1407-12.

-     Waston JP, Elliott SA, Rugg AJ, Brough DI.(1984). Psychiatric Disorders in Pregnancy and the First Postpartum Year.British Journal of Psychiatry, 144, 453-62.

-     Whiffen VE, Gotlib IH. (1989). Infants of Postpartum Depressed mothers: Temperament and Cognitive Status. Journal of Abnormal Psychology, 98 , 274-9.

-     Yamashita H, Yoshida K, Nakano H, Tashiro N. (2000). Postnatal Depression in   Japanese Woman: Detecting the early onset of Postnatal Depression by Closely Monitoring the Postpartum Mood. Journal of Affective Disorder. 58, 145-154.