رابطة شیوه های فرزند پروری و جوّ عاطفی خانواده با خلاقیت کودکان در ‏مراکز پیش دبستانی شهر تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطة میان شیوه های فرزندپروری و جّو عاطفی خانواده با خلاقیت کودکان برای مراکز پیش دبستانی زیر 6 سال در سال تحصیلی 88-1387 پرداخته است. جامعه آماری طبق آمار بهزیستی درشهر تبریز 5468 نفر و حجم نمونه 320 نفر بود که از 156پسر و 164 دختر تشکیل می شد روش نمونه گیری این تحقیق چند مرحله ای تصادفی می باشد. جمع آوری اطلاعات به وسیلة پرسشنامة شیوه های فرزندپروری بامریند- جوّ عاطفی رابطة کودک والد- و خلاقیت تورنس انجام شده است. روشهای آماری به کار رفته در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها شامل همبستگی پیرسون، آزمون T  مستقل و رگرسیون گام به گام stepwise)) می باشد. مطالعه حاضر نشان داد که بین سبک تربیتی آزاد گذارانه و سبک تربیتی استبدادی و خلاقیت، رابطة معنا داری وجود ندارد. بین سبک تربیتی اقتدار منطقی والدین با خلاقیت کودکان رابطه مثبت معنا دار وجود دارد و بین جوّ عاطفی خانواده و خلاقیّت نیز رابطة مثبت معنا داری وجود داردو مطابق با آزمون T مستقل، اختلاف معنا داری بین بعدخلاقیّت اصالت دختران و پسران وجود ندارد و بعد خلاقیّت سیّالی وبعد خلاقیّت بسط در کودکان دختر بیشتر از پسران می باشد. همچنین اقتدار منطقی دارای نیرومندترین متغیّر در پیش بینی و تبیین خلاقیّت کودکان است. داده های پژوهش اهمیّت شیوه های فرزندپروری و جوّ عاطفی حاکم بر خانواده را بر روی خلاقیّت کودکان نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Types of Parenting and the ‎Emotional Atmosphere of the Family, and Children's ‎Creativity in Nursery Schools of Tabriz

چکیده [English]

The present research investigates the relationship between different types of parenting and the emotional atmosphere of the family, and the children's creativity in the nursery schools for children under 6 years of age in Tabriz during the academic year 1387-88. The research population consists of 320 children including 156 boys and 164 girls. The samples were taken by multi-stage random sampling. The data were collected, using Bamerind's questionnaire of parenting types and Torrance's questionnaire of child-parent relationship and children's creativity. The data analysis was carried out through the use of Pearson's Correlation Coefficient, independent T-test, and Stepwise Regression. The results indicated that there is not a significant relationship between permissive and authoritarian types of parenting and children's creativity. There is a significant positive relationship between parents' logical authority and children's creativity. Also, there is a meaningful positive relationship between the emotional atmosphere of the family and children's creativity. According to the independent T-test, there is not a meaningful difference between girls and boys regarding genuineness dimension of creativity. The fluency dimension and the extension dimension of creativity are higher in girls than in boys. In addition, logical authority is the strongest variable in predicting and determining children's creativity. The research data indicate the importance of the different types of parenting and the emotional atmosphere of the family in children's creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Types of parenting
  • Emotional atmosphere
  • Creativity

-  احدی، ح و جمهری، ف.،( 1378). روانشناسی رشد نوجوانی بزرگسالی.، تهران: نشر بنیاد. 

-  افروز، غ.، (1371)،روان شناسی و تربیت کودک و نوجوان.،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. 

-  بخشی، احمد (1378) بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش  با پیشرفت تحصیلی و مرکز کنترل فرزندان.  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.

-  بیرامی، م.، (1372 )،جنبه های شناختی روانشناسی رشد، انتشارات آیدین.

-  پارچه باف دولتی (1369). خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش. دانشگاه آزاد. رساله کارشناسی ارشد.

-  پروین، ل.،( 1372)، روانشناسی شخصیت .، ترجمه : جوادی، م و کدیور،پ .مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

-  تورنس، تی پان (1372). استعدادهاو مهارت های خلاقیت و راه های آزمون و پرورش  آن ها، ترجمه حسن قاسم زاده.چاپ اول، تهران: نشر دنیای نو0

-  حقیقی، ج و شکرکن، ح و موسوی شوشتری، م.، (1381)، بررسی رابطه جوّ عاطفی خانواده با سازگاری دانش آموزان دختر پایه سوم مدارس راهنمایی اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال نهم شماره 2و1 . ص 108- 79 .

-  جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره (1372). رابطه جو عاطفی خانواده با خلاقیت کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

-  سیف، ع .،( 1380).روانشناسی پرورشی.، تهران :انتشارات آگاه. پنجم ،شماره های 1و2

-  پور عبدلی سردرود،ه.،(1381)، بررسی رابطه بین نگرش به شیوه های فرزند پروری وادراک فرزند از آن شیوه ها با مکان کنترل و خودپندار دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهر تهران.پایان نامه ی کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران

-  حسینی، ا.،( 1378)، ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن .، مشهد: انتشارات : آستان قدس رضوی.

-  رسولی، ز.، (1381). بررسی رابطه جو عاطفی و خلاقیت دختران دبیرستانی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد،واحد تهران

-  گوهری، م.، 1377، بررسی رابطۀ خودپنداره و منبع کنترل با خلاقیت در دانش آموزان پسر دوره تحصیلی راهنمایی مدارس دولتی در شهر تهران در سال 76-75 ، پایاننامه کارشناسی ارشد.

-  گلستان هاشمی، م .، (1382). مقدمه ای بر علم خلاقیت شناسی ( دانش خلاقیت و نوآوری).، تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی .

-  گالاگر، ج.، (1367)، آموزش کودکان تیزهوش ، ترجمه : مهدی زاه، مجید، ناشر : آستان قدس رضوی .

-  کفایت، م.،( 1373). بررسی ارتباط شیوه ها و نگرش های فرزند پروری با خلاقیت و رایطه اخیر با هوش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان های پسر اهواز، پایان نامه ی کار شناسی ارشد .

-  ماسن، پاول هنری و همکاران (1384) . رشد و شخصیت کودک. ترجمه : یاسایی ، مهشید، چاپ دوازدهم ، تهران : نشر مرکز.

-  مهر افزا، م.،(1384)، بررسی رابطه های شیوه های فرزند پروری با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تبریز .

-  محرابی، شهربان (1383). مقایسه اختلالات روانی دختران و نوجوانان با توجه به شیوه های فرزند پروری والدین . پایان نامه کارشناسی ارشد

-  هیبتی، خ .،(1381)، بررسی شیوه های فرزند پروری والدین و رابطه آنها با شیوه های مقابله با استرس دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستانهای شهر ورزقان ،پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.

 

-     Baumirnd.D.(1975),Early socialization and adolescent competence.

-     In.s.E.Dragastin8G. HElder, Jr(Eds.) Adolescence in life cycle: Psychological

-     Change and social context. New York. Wiley.   

-     Belsky, S.(1984) The determinants of parenting: Aprocess model. Child pevelopment. 55,83-96.

-     Pettit, G.S., & Bates, J. E. (1989). Family interaction  patterns and children's

-     Behavior problems from infancy to 4 years. Developmental Psychology

-     Torrance, E.P (1998).An interview with E. Paul Torrance: About creativity. E. Paul