بررسی مقایسه‌ا‌ی اختلالات شخصیت در میان طالبان جراحی زیبایی و ‏افراد عادی ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اختلالات شخصیتی طالبان جراحی زیبایی با افراد عادی صورت گرفته است. تحقیق حاضر یک مطالعه علی-مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعین طالب جراحی زیبایی به کلینیک شیخ الرئیس تبریز می باشد. نمونه گیری به روش در دسترس و تمام شماری طی 3 ماه از میان مراجعین به 3 پزشک جراح زیبایی و به تعداد 50 نفر صورت گرفت و با 50 نفر از افراد عادی از نظر سن و جنسیت همتاسازی شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اختلال شخصیت میلون 2 گردآوری گردید. نتایج با نرم افزار SPSS و به کمک روش آماری تی تست مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد  در گروه طالبان جراحی زیبایی تعداد 43 نفر( 86 درصد زن و 7 نفر 14 درصد مرد) بودند. میانگین سن گروه طالبان جراحی زیبایی 96/25 با انحراف استاندارد 80/4 و در گروه کنترل 04/25 با انحراف استاندارد 67/7 بود. میانگین اختلال شخصیت  وسواسی، ضداجتماعی، خودشیفته، هیستری در طالبان جراحی زیبایی بیشتر از گروه افراد عادی بود و همچنین افراد عادی از اختلال شخصیت وابسته و اسکیزوئید بیشتری نسبت به طالبان جراحی زیبایی برخوردار بودند. در اختلال شخصیت اجتنابی، مرزی، پارانوئید، اسکیزوتایپال بین دو گروه، تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


-   ارونسون، الف.، ترجمه شکرکن، ح.، 1386، روانشناسی اجتماعی، تهران: انتشارات رشد. ص  396.

-   افخم ابراهیمی، ع و قلعه بندی، م.، 1383، الگوهای شخصیتی متقاضیان جراحی بینی، فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 36 : 4-10.

-   امامی، ط.، فاتحی زاده، م و نجاریان، ب.، 1383، علایم اختلال شخصیت در میان دختران جوان، مجله پژوهش زنان، 2(2): 103-116.

-   انجمن روانپزشکی امریکا.، ترجمه نیکخو، م و آوادیس یانس، ه.، 1385، متن تجدید نظر شده چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-4-TR .، تهران: انتشارات سخن.

-   پروین، ج.؛ ترجمه جوادی، م و کدیور، پ.، 1381، شخصیت نظریه و پژوهش.، تهران: انتشارات آییژ، 191-188 .

-   سادوک، ب و سادوک، و.، ترجمه پورافکاری، ن.، 1382، خلاصه روانپزشکی.، جلد دوم، تهران: انتشارات شهراب.

-   سایت خبری تحلیلی همصدا. (1389). آمار بالای جراحی زیبایی در ایران نشانه چیست؟ لینک قابل دسترس خبر  http://www.hamseda.ir/fa/pages/?cid=3206.

-   عزیزی، م.، ماهروزاده، س و نیک روان فرد، ن.، 1387، ملاحضلات اخلاقی در جراحی های زیبایی، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، 1(3): 25-33.

-   علمدار ساروی، م و قلعه بندی، م.، 1383، ویژگیهای شخصیتی داوطلبان انجام جراحی زیبایی، فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 36 : 11-18.

-   کارور، ج اس و شی یر، م.، ترجمه رضوانی الف.، 1375، نظریه های شخصیت.، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، صص 285-301.

-   گلدر، م.، مایو، ر و کن، ف.، ترجمه پورافکاری، ن.، 1385، درسنامه مختصر روانپزشکی آکسفورد، تهران: انتشارات شهرآب.

-   هادی نژاد، ح.، 1386، تحول یافتگی من و اختلالهای شخصیت در مقایسه دو گروه زندانی و غیر زندانی، مجله روانشناسی کاربردی، 2(5): 35-50.

 

-     Babuccu O, Latifoğlu O, Atabay K, Oral N, Coşan B.(2003). Sociological aspects of rhinoplasty, J Aesthetic Plast Surg; 27(1):44-9. 

-     Meningaud JP, Servant JM, Herve C.(2000); Bertrand JC. Ethics and aims of cosmetic surgery: a contribution from an analysis of claims after minor damage. Med Law; 19(2): 237-52.

-     - Napleon, A., & lewis, C.(1993). Psychological considerations in lipoplasty: the problematic or special care patient. J Annal of Plastic Surgery, 23: 430-432.

-     Zahiroddin AR, Shafiee-Kandjani AR, Khalighi-Sigaroodi E.(2008). Do mental health and self- concept associate with rhinoplasty requests? J Plast Reconstr Aesthet Surg; 61(9):1100-3.

-     Zojaji R, Javanbakht M, Ghanadan A, Hosien H, Sadeghi H.(2007). High prevalence of personality abnormalities in patients seeking rhinoplasty, Otolaryngol Head Neck Surg; 137(1):83-7.