رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با سلامت روان در زنان باردار شهر تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با سلامت روانی در زنان باردار شهر تبریز انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی -  همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضرراکلیه زنان بارداری تشکیل می دهدکه در سال 88 هر ماه به صورت متوالی به بیمارستانهای دولتی شهرتبریز مراجعه می کردند، ودر حدود 40000 نفر بودند. حجم نمونه در این پژوهش 309 نفر می باشد که از لیست مراجعان به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده این تحقیق فرم کوتاه شده (NEO) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) است. برای تحلیل آماری داده ها از همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان دادند میان نوروزگرایی با سلامت روانی رابطه منفی وجود داشت. میان برونگرایی و" با وجدان بودن" با سلامت روانی رابطه  مثبت وجود نداشت. میان انعطاف‌پذیری و دلپذیر بودن با سلامت روانی رابطه وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


-  جعفرنژاد، پروین ،فرزاد،ولی الله،مرادی،علی رضا،شکری،امید (1383). بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت، سبکهای مقابله ای و  سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، شماره 1ص 51-74.

-  خدا رحیمی، سیامک (1377). روانشناسی زنان. اهواز: انتشارات مردمک.

-  سیف، سوسن (1378). بهداشت روان دوران بارداری و وظایف همسر و جامعه: مجله اصول بهداشت روانی شماره2 ص91-86. 

-  شکری،امید (1384). نقش صفات شخصیت و سبک های مقبله در سلامت روانی دانشجویان. تازه های علوم شناختی. دوره 7 ، شماره 1 ص38-28.

-  صاحبی، علی (1380) ماهیت نگرانی: نقش ویژگیهای شخصیتی در بروز نگرانی و افکار ناخواسته. مجله علوم روانشناختی، شماره2 ص 62-40.     

-  فروزنده، نسرین (1380). بررسی میزان شیوع و عوامل مستعد کننده افسردگی پس از زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان شهر کرد.پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی.                           

-  گروسی فرشی، میر تقی (1380). ارزیابی شخصیت رویکردهای نوین در ارزیابی، کاربردر تحلیل عامل درمطالعات شخصیت، چاپ اول، تبریز   نشر جامعه پژوه و نشر دانیال.

-  مهبد،نازیلا (1388). بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و رضایت زناشویی زوجین شهر تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز.

-  میلانی فر، بهروز (1386) بهداشت روانی. تهران: نشر قوس.

                 

-     Costa, Jr, P. & Mc Crae, R.R (1992). Revised NEO Personality Inventory and NEO Five Factors Inventory professional manual Odessa, psychological Assessment Resources, Ine.

-     -Dwneve, & cooper.H (1998). The happy personality: a meta-analysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, 124,197,229.                          

-     -Hayes, N., & Joseph, S (2003). Big 5 correlate of three measures of subjective well-being. Personality & Individual differences, 34(4), 723, 727.

-     -Penley, J.A,. & Tomaka,J.(2002). Associations amony the Big fire, emotional responses, and eoping with acute stress. Personality and Individual Differences. 32, 1215, 1228.          

-     Watson, D., & Hubbard, B. (1996). Adaptational style and disposititional stractre: Coping in the context of the five- factor model. Journal of personality, 64, 735-774.