مقایسه تعارضات زناشویی مادران دارای کودک مبتلا به نقص توجه/ بیش ‏فعالی با مادران دارای کودک عادی ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ تعارضات زناشویی مادران دارای فرزند پسر مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی با گروه مقایسه بوده است. بدین منظور 30 نفر از مادرانی که کودکان آنها با استفاده از مصاحبۀ بالینی و پرسشنامۀ CSI-4 تشخیص نقص توجه/بیش فعالی دریافت کرده اند، پرسشنامه تعارضات زناشویی را تکمیل نمودند. این کودکان به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از نواحی پنج گانۀ آموزش و پرورش شهرستان تبریز انتخاب شده بودند. گروه مقایسه نیز شامل مادران کودکان عادی بود که ابتدا کودکانشان از بین دانش آموزان همان مدارس انتخاب و مادران از نظر سن، ابعاد خانواده و تحصیلات با گروه اصلی همتا شده بودند. طرح پژوهش حاضر (علّی- مقایسه ای) بود. برای تحلیل داده های آماری نیز از تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) استفاده شد. تحلیل داده های به دست آمده نشان داد که بین تعارضات زناشویی مادران دو گروه در بعد کاهش همکاری، کاهش رابطة جنسی، افزایش واکنش هیجانی و افزایش جلب حمایت فرزند در سطح 001/0p< تفاوت معنی دار وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ابتلای کودک به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در برخی از ابعاد تعارضات زناشویی مادران و تشدید آن نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Marital Conflicts of Mothers with Attention ‎Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD) Children and Mothers ‎with Normal Children

چکیده [English]

The purpose of the present study was to compare marital conflicts in mothers with ADHD sons and mothers with normal children. To do this, mothers of 30 ADHD children that have been diagnosed by clinical interview and CSI-4 questionnaire, completed Marital Conflict questionnaire. The children were selected by cluster random method from Tabriz Education Administration. The control group included non-ADHD children's mothers that matched ADHD mothers group in age, family size (number of family members) and education level. The data were analyzed by MANOVA. The results showed that there are significant differences between marital conflict of ADHD and non-ADHD mothers in cooperation, sexual intercourse, child support invitation and emotional reaction dimensions. In fact, the mothers of ADHD children showed deficits in these dimensions. Therefore, these findings suggest that child ADHD symptoms have a role in some dimensions of marital conflict. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ADHD
  • Marital conflict
  • mothers

-   انجمن روانپزشکی آمریکا (2000). ویراست چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، تجدید نظر شده(DSM-IV-TR). ترجمۀ محمد رضا نیکخو و هامایاک آوادیسیانس (1386). تهران: انتشارات سخن.

-   توکلی زاده، جهانشیر؛ بوالهری، جعفر؛ مهریار، امیر هوشنگ؛ دژکام، محمود (1376). بررسی جمعیت شناسی اختلال رفتار ایذایی و نقص توجه در دانش آموزان دبستانی گناباد. مجلۀ اندیشه و رفتار، سال سوم، شمارۀ 1و 2: ص 51-40.

-   ثنایی، باقر؛ علاقبند، ستیلا و هومن، عباس(1379). مقیاسهای سنجش خانواده وازدواج. تهران: موسسۀانتشارات بعثت.

-   محمد اسماعیل، الهه(1381). بررسی اعتبار روایی و نقاط برش اختلال های پرسشنامه علایم مرضی .CSI-4 تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی.

 

-     Ackard, D.M., Neumark-Sztainer, D., Story, P. C. (2006). Parent-child connectedness and behavioral and emotional health among adolescents. American Journal of PreventiveMedicine; 30:59-66.

-     Alizadeh A, Andries C. (2002). Interaction of parenting styles and attention deficit hyperactivity disorder in Iranian parents. Child & Family Behavior Therapy; 24:37-52.

-     Barkley, R. A., Fischer, M., Smallish, L., & Fletcher, K. (2002). The persistence of attention deficit/hyperactivity disorder into young adulthood as a function of reporting source and definition of disorder. Journal of Abnormal Psychology, 111: 279–289.

-     Biederman, J., Faraone, S. V., & Monuteaux, M. C. (2002). Impact of exposure to parental attention-deficit hyperactivity disorder on clinical features and dysfunction in the offspring. Psychological Medicine, 32: 817–827.

-     Center for Disease Control and Prevention. (2005). Mental health in the United States: prevalence of diagnosis and medication treatment for attention- deficit/ hyperactivity disorder. Morbidity and Mortality Weekly Report, 54, 842–847.

-     Chen, M., Seipp, C. M., Johnston, C. (2008). Mothers’ and Fathers’ Attributions and Beliefs in Families of Girls and Boys with Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder. Child Psychiatry and Human Development, 39:85–99.

-     Chronis, A. M., Lahey, B. B., Pelham, W. E., Williams, S. H., Baumann, B. L., Kipp, H., et al. (2007). Maternal depression and early positive parenting predict future conduct problems in young children with attention-deficit / hyperactivity disorder. Developmental Psychology, 43: 70–82.

-     Chronis-Tuscano, A., Raggi, V. L.,. Clarke, T.L., Rooney, M. E., Diaz, Y. & Pian, J. (2008). Associations between Maternal Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms and Parenting. Journal of Abnormal Child Psychology, 36:1237–1250.

-     Coghill, D., Soutullo, C. Aubuisson, C., Preuss, U., Lindback, T., Silverberg, M. and Buitelaar, J.(2008). Impact of attention-deficit/hyperactivity disorder on the patient and family: results from a European survey. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2:31, doi: 10.1186/1753-2000-2-31.    

-     Ghanizadeh, A. and Shams, F. (2007). Children's Perceived Parent-Child Relationships and Family Functioning in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Child & Family Behavior Therapy, 29(3): 1-11. 

-     Harborne, A. & Wolpertt, M. (2004). Making sense of ADHD: A battle for understanding? Parents’ views of their children being diagnosed with ADHD. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 9 (3): 327–340.

-     Harvey, E. A. (2000). Parenting similarity in children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder.  Child and Family Behavior Therapy, 22(3): 39-54.

-     Heller, T. L., and Baker B. L. (2000). Maternal Negativity and Children's Externalizing Behavior. Early Education & Development, 11(4): 483-498.

-     Johnston, C., & Mash, E. J. (2001). Families of children with attentiondeficit/ hyperactivity disorder: Review and recommendations for  future research. Clinical Child and Family Psychology Review, 4: 183–207. 

-     Kashdan, T. B., Jacob, R., Pelham, W., Lang, A. R., Hoza, B., Blumenthal, J. D., & Gnagy, E. (2004). Depression and anxiety in parents of children with ADHD and varying levels of oppositional defiant behaviors: modeling relationships with family functioning. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology 33, 169–181.

-     Lange, G., Sheerin, D., & Carr, A. (2005). Family factors associated with attention deficit hyperactivity disorder and emotional disorders in children. Journal of Family Therapy, 27:76–96.

-     Lara, C., Fayyad, J., Graaf, R., Kessler, R. C., Aguilar-Gaxiola, S., Angermeyer, M. et al (2009). Childhood Predictors of Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Results from the World Health Organization World, Mental Health Survey Initiative. Biological  Psychiatry, 65:46–54.

-     Miranda, A., Jarque, S., Rosel, J. (2006). Treatment of children with ADHD: Psychopedagogical program at school versus psychostimulant medications. Psicothema, 18: 335-341.

-     Morrongiello, B.A., Hogg, K. (2004). Mothers’ reactions to children misbehaving in ways that can lead to injury: implications for gender differences in children’s risk taking and injuries. Sex Roles 50:103–118.

-     National Institute of Mental Health. (2008). Attention deficit hyperactivity disorder. http://www.nimh.nih.gov/publicat/adhd.cfm. Accessed 3 April 2007.

-     Neophytou. K., Webbe, R. (2005). Attention deficit hyperactivity disorder: The family and social context. Australian Social Work, 58(3): 313-325.

-     Pressman, L. J., Loo, S. K., Carpenter, E. M., Asarnow, J. R., Lynn, D., McCracken, J. T., et al. (2006). Relationship of family environment and parental psychiatric diagnosis to impairment in ADHD. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45: 346–354.

-     Rey, J. M., Walter, G., Plapp, J. N., Denshire, E. (2000). Family environment in Attention Deficit/ Hyperactivity, Oppositional Defiant and Conduct Disorder. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 34(3): 553-457. 

-     Robin, A.L (2008). Family intervention for home-based problems of adolescents with attention-deficit / hyperactivity disorder. Adolescent medicine: state of the art reviews 19 (2): 268-277.   

-     Schroder, V. M., Kelly, M. L. (2008). Association between family environment, Parenting practice and executive Functioning of Children with and without ADHD. Journal of Family and Child study.  DOI 10.1007/s10826-008-9223-0.

-     Shur, S., Gau, F.) 2007). Parental and family factors for attention-deficit hyperactivity disorder in Taiwanese children. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 41(8): 688 – 696.                

-     Wymbs, B. T., Pelham, W. E., Molina, B. s., Gnary, E. M. (2008). Mother and adolescents Reports of Interparental Discord Among parents of Adolescents With and Without Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. Journal of Emotional and Behavioral Disorder, 16(1): 29-41.