بررسی مقایسه ای هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار وغیر ‏ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار وغیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز می باشد. پژوهش حاضر از نوع علی– مقایسه ای یا پس رویدادی است.جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود که نمونه ای به حجم 80 نفر (40 نفر ورزشکار، 40 نفر غیر ورزشکار) انتخاب وپرسشنامه هوش هیجانی بار- آن، در اختیار آنان قرار گرفت. تجزیه وتحلیل نتایج با آزمونt  گروه های مستقل انجام گرفت. یافته ها نشان داد بین دو گروه فقط در مؤلفه های احترام به خود و شادمانی تفاوت معنادار وجود دارد (05/0 p< ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Emotional Intelligence between Athletic and ‎Non- athletic Girls in Islamic Azad University- Tabriz‎

چکیده [English]

    The purpose of this study is to compare the emotional intelligence between the athletic and non- athletic girls in the Islamic Azad University of Tabriz. The research is of causal – comparative or retrospective type. The statistical population consists of the girl students of the Islamic Azad University of Tabriz including a sample size of 80 persons (40 athletic and 40 non- athletic). The Bar – on Emotional Intelligence Questioner was distributed among the subjects. The data were analyzed using  independent sample t- test, and the results showed a significant difference between the two  groups only in terms of self –regard and happiness components (p <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • girls
  • athletic
-   آقایار، س؛ شریفی درآمدی، پ .(1385). هوش هیجانی(کاربرد هوش در قلمرو هیجان). اصفهان، انتشارات سپاهان .

-   آقایی، ا ؛ نوری، ا ؛ شریفی، غ ؛ آتش پور، س ح ؛ حق نگهدار، ف .(1386). رابطه هوش هیجانی با موفقیت ورزشی درورزشکاران حرفه ای ونیمه حرفه ای. اولین همایش بین المللی علمی- ورزشی دانشگاههای جهان اسلام. ؛ تهران.

-   بخشی پور، ع.(1382). پردازش هیجانی، نشریه الکترونیک روانشناسی سایبر، شماره اول.

-   برادبری، تراویس و گریوز، جین .(1384).هوش هیجانی (مهارت و آزمون ها) . ترجمه مهدی گنجی و ویراستار حمزه گنجی (1384) . تهران ، ساوالان.

-   بشارت،م؛ عباسی، غ؛ میرزاکمسفیدی، ر. (1384). تبیین موفقیت ورزشی در ورزشهای گروهی و فردی بر حسب هوش هیجانی.فصلنامه المپیک، سال سیزدهم – شماره 4 ، ص 87 -97

-   حد‌اد‌ی کوهسار، ع ا .(1383). بررسی مقایسه‏ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی د‌ر د‌انشجویان شاهد‌و غیرشاهد‌د‌انشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد‌، روان‌شناسی بالینی، د‌انشکد‌ه علوم انسانی، د‌انشگاه شاهد‌.

-   حسن علیان، م .(1384). مقایسه هوش هیجانی قهرمانان و ورزشکاران رشته های گروهی و انفرادی با افراد غیر ورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده . دانشگاه شهید بهشتی.

-   خداوندی راهدانه، ش .(1383). تاثیر هوش هیجانی بر میزان رضایت از زندگی زناشویی و رابطة آن با نظام ارزشی همسران پایان  نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.

-   خسرو جاوید، م.( 1381 ). بررسی اعتبار و روایی مقیاس هوش هیجانی شات در نوجوانان.  تهران پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

-   د‌هشیری، غ .(1382). هنجاریابی پرسشنامه بهر هیجانی بار اون (EQ-I) برای ارزیابی جنبه‏های مختلف هوش د‌انشجویان د‌انشگاه‌های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد ‌روان ‌شناسی، د‌انشکد‌ه روان‌شناسی و علوم تربیتی، د‌انشگاه علامه طباطبایی تهران.

-   رجبی، ف .(1385). مقایسه هوش عاطفی دانش اموزان با توجه به شیوه های تدریس فعال و غیر فعال معلمین در پایه تحصیلی پنجم ابتدایی دختران و پسران در سالهای تحصیلی 85- 84 شهر آباده، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.

-   زارع ، م.(1380). مطالعه سهم  هوش هیجانی در موفقیت تحصیلی .پایان نامه کارشناسی ارشد. انستیتو روانپزشکی تهران .

-   زارعان، م؛ اسداله پور، ا؛ بخشی پور رودسری، ع.( 1386). رابطه هوش هیجانی و سبک های حل مسأله با سلامت عمومی.  مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم،166-172.

-   سیاروچی، ژوزف، فورگاس، ژوزف و مایر، جان .(1383). هوش عاطفی در زندگی روزمره، (چاپ اول)، ترجمه اصغر نوری امام زاده ، حبیب الله نصیری. تهران : انتشارات نوشته.

-   شامراد‌لو، م .(1383). مقایسه نقش هوش هیجانی و هوش شناختی د‌ر پیش بینی پیشرفت تحصیلی د‌انش آموزان پیش د‌انشگاهی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، د‌انشکد‌ه روان‌شناسی و علوم تربیتی، د‌انشگاه شهید‌بهشتی.

-   شمس آبادی، ر.(1383). هنجاریابی وبررسی ساختار عاملی پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان در دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، انستیتو روانپزشکی تهران.

-   گلمن، د. (1383). هوش هیجانی(چاپ سوم)، ترجمه نسرین پارسا.تهران : انتشارات آگاه.

-   فتحی آشتیانی ،ع ؛ داستانی ،م .(1388). آزمون های روانشناختی : ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . تهران : موسسه انتشارات بعثت.

-   منصوری،ب.(1380).هنجاریابی آزمون هوش هیجانی شرینگ برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی مستقر در تهران.تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی.

-   هین، استیو.(1383). هوش هیجانی برای همه: راهنمای عملی هوش هیجانی، مترجمان رویا کوچک انتظار، مژگان موسوی شوشتری. تهران : تجسم خلاق.

 

-     Bar- on ,R.(1997), Bar-on Emotional Quotient Inventory. Toronto: Multi Health System Inc.

-     Bar-on ,R.(1997), The Emotional Quotient Inventory(EQ-I). A test of emotional intelligence .Toronto: Multi Health System Inc.

-     Bar-on, R., Parker, J.D.A. (2000), The Hand Book of Emotional Intelligence. Sanfrancisco California, Jossey –Boss.

-     Salovey, P. and Mayer, J.D. (1990), Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 185-211.

-     Goleman, D. (1996), Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ.London: Bloomsbury Publishing.

-     Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D.R. and Sitarenios, G. (2003), Measuring Emotional Intelligence with the MSCEIT, 3, 97-105.