تحلیلی بر نقش ویژگیهای جمعیت شناختی والدین در بروز اختلالات ‏روانی کودکان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطة ویژگیهای جمعیت شناختی (وضعیت اقتصادی والدین، سطح تحصیلات والدین، سن والدین و شاغل بودن مادر) با اختلالات روانی کودکان انجام شده است. جامعة مورد بررسی در این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر14–12 ساله راهنمایی بود که در سال تحصیلی88–87 در مدارس نواحی پنجگانه شهر تبریز به تحصیل اشتغال داشتند. حجم نمونه مورد مطالعه شامل 380 نفر از دانش آموزان و والدین آنها می باشد و اطلاعات به وسیله علایم مرضی کودکان CSI-4 و پرسشنامة جمعیت شناختی محقق ساخته جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سن پدر با بیش فعالی و اختلالات روان پریشی کودکان رابطة مثبت معنی­دار دارد. شغل مادر با بیش فعالی، لجبازی و نافرمانی، اختلال روان پریشی و فراگیری رشدی رابطة مثبت معنی­دار دارد. به عبارت دیگر در مادرانی که شغل آنها خانه­داری است این اختلالات کمتر از مادرانی است که شاغل می باشند.

کلیدواژه‌ها


-   آزاد، ح.(1374)، روانشناسی مرضی کودک، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشارات پاژنگ.

-   احمدیان، ف.(1384)، بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با خود کار آمدی و سلامت روانی دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

-   بنجامین بی، وی.(1375)، مترجمان، دکتر بهمن نجاریان، محسن دهقانی و بهران دباغ، انتشارت رشد.

-   بی نام(1370)، روانشناسی رشد1، تهران: نشر مطبوعات.

-   خانجانی، ز.(1384)، تحول و آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی، تهران: انتشارات فروزش.

-   شاملو، س.(1383)، آسیب شناسی روانی ، تهران،انتشارات رشد.

-   شریعتمداری، ع.(1369)، روانشناسی تربیتی، تهران: انتشارات امیر کبیر.

-   یاسایی، م.(1368)، رشد و شخصیت کودک، تهران: نشر مرکز.

 

-     Beidel, D. C., & Turner, S.M. (1997), at risk for anxiety: I. psychopathology in the offspring of anxious parents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 918−924.

-     Biederman, J., Rosenbaum, J. F., Bolduc, E. A., Faraone, S. V., & Hirschfield, D. R. (1991), A high risk study of young children of parents with panic disorder and agoraphobia with and without comorbid major depression. Psychiatry Research, 37, 333−348.

-     Chorpita, B. F., & Barlow, D. H. (1998), the development of anxiety: The role of control in the early environment. Psychological Bulletin, 124, 3–21.

-     Hoffman, L. W.(1979), Material employment. American Psychologist, Newyork.

-     Hudson, J. L., Rapee, R. M. (2001), Parent–child interactions and anxiety disorders: an observational study. Behaviour Research and Therapy 39, 411–1427.

-     Krohne, H. W. (1990), Parental childrearing and anxiety development. In K. Hurrelmann, & F. Losel, Health hazards in adolescence (pp. 115–130), Berlin: Walter de Gruyter.

-     Manassis, K., & Bradley, S. J. (1994). The development of childhood anxiety disorders: Toward an integrated model. Journal of Applied Developmental Psychology, 15, 345–366.

-     Mash, E. J., Barkley, R. A. (2002), Child psychopathology-New York: The guide ford express. Univorsity of Minnesota press.

-     Merikangas, K. R., Dierker, L. C., & Szatmari, P. (1998), Psychopathology among offsping of parents with substance abuse and/or anxiety disorders: A high risk study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37, 711−720.

-     Rapee, R. M. (2001), the development of generalised anxiety. In M. W. Vasey, M. R. Dadds (Eds), the developmental psychopathology of anxiety (pp. 481–503), and New York: Oxford University Press.

-     Rubin, K. H., & Mills, R. S. L. (1991), conceptualizing developmental pathways to internalizing disorders in childhood. Canadian Journal of Behavioural Science, 23, 300–317.

-     Turner, S. M., Beidel, D. C., & Costello, A. (1987). Psychopathology in the offspring of anxiety disorder patients. Journal of Consulting and Clinical Psyc