مقایسه سلامت روانی دانش آموزان طلاق با دانش آموزان عادی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف مطالعه حاضر مقایسه سلامت روان دانش آموزان نوجوان خانواده های طلاق گرفته با دانش آموزان نوجوان خانواده های عادی بود. بدین منظور 40 دانش آموز طلاق مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی شهر تبریز به صورت در دسترس انتخاب شدند و گروه کنترل نیز پس از همتاسازی در متغیرهای جنسیت، تحصیلات، وضعیت اجتماعی-اقتصادی با گروه طلاق، به روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای به همان تعداد از میان دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر تبریز انتخاب شدند. تمامی آزمودنی ها پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل نمودند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفتند. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه، در مقیاس کلی سلامت عمومی و چهار خرده مقیاس نشانه های جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد. این نتایج حاکی از آن است که طلاق به عنوان عامل خطر برای سلامت روان نوجوانان به حساب می آید.

کلیدواژه‌ها


-   آماتو، پل، آر (1998)، پیامدهای طلاق برای کودکان و بزرگسالان. ترجمۀ مهناز محمدی زادگان. تهران: روابط بین المل انجمن اولیاء و مربیان. تاریخ انتشار ترجمه، 1380.

-   بهاری، فرشاد و  صابری، سید مهدی (1383)، مقایسه عملکرد خانوادگی زوجهای در حال طلاق ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی و زوجهای غیرمطلقه. مجله علمی پزشکی قاونی، سال دهم، شماره 34: 79-75.

-   تقوی، محمدرضا(1380)، بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ). مجله روانشناسی، شماره20: 398-381.

-   حیدرنیا، احمد؛ ثنایی، باقر و طالقانی، نرگس (1385)، سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان پسر دورۀ راهنمایی در خانواده های تحت حضانت پدر و حضانت مادر. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 19: 74-55. 

-   شریفی درآمدی، پرویز (1386)، مقایسه وضعیت بهداشت روانی نوجوانان طلاق و یتیم محروم از مادر و عادی سنین بین 15 تا 18 سال شهر اصفهان. فصلنامۀ روانشناسی و علوم تربیتی، شماره 2 (8): 98-71. 

-   فروتن، سید کاظم و جدید میلانی، مریم (1387)، بررسی شیوع اختلالات جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده. دانشور پزشکی، سال شانزدهم، شماره 87: 44-39.

-   قطبی، مرجان؛ هلاکوی نایینی، کورش؛ جزایری، ابولقاسم و رحیمی، عباس (1383)، وضعیت طلاق و برخی عوامل موثر بر آن در افراد ساکن در منطقه دولت آباد. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 12: 288-273.

-   کرامتی، هادی؛ مرادی، علیرضا و کاوه، منیژه (1384)، بررسی و مقایسه کارکرد خانواده و سیمای روانشناختی فرزندان شاهد. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 11، 75-56.

-   نوربالا، احمدعلی؛ باقری یزدی، سید عباس و محمد، کاظم (1387)،اعتبار یابی پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روانپزشکی در شهر تهران-1380. مجله پژوهشی حکیم، شماره 11(4): 53-47.

 

-     Amato, P. R., & Keith, B. (1991), Parental divorce and well-being of children: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 110(1): 26-46.

-     Ambert, A. (2002), Divorce: Facts, causes, and consequences (2nd ed.). Ottawa: Vainer Institute of the family.

-     Blum, R. W., Beuhring, T., Shew, M. L., Bearninger, L. M., Sieving, R. F., & Resnick, M. D. (2000). The effect of race/ ethnicity, income, and family stricter on adolescent risk behaviors. American Journal of Public Health, 90: 1879-1885.

-     De Goede, M. & Spruijt, E. (1996), Effect of parental divorce and youth unemployment on adolescent health. Patient Education and Counseling, 29: 269-276.

-     Fabricius, W. V., & Luecken, L. J. (2007), Postdivorce living arrangement, parent conflict, and long-term physical health correlate for children of divorce. Journal of Family Psychology, 21(2): 195-205.

-     Goldberg, D.P., Hillier, V.F. (1979), A scaled version of general health questionnaire. Psychological Medicine. 9: 131-145.

-     Harland, P., Reijneveld, S. A., Brugman, E., Verloove-Vanhorick, S. P., Verhulst, F. C., (2002), Family factors and life events as risk factors for behavioral and emotional problems in children. European Child & Adolescence Psychiatry, 11: 176-184.

-     Hetherington, E. M. (1993), an overview of the Virginia longitudinal study of divorce and remarriage with a focus on early adolescence. Journal of Family Psychology, 7: 39-56.

-     Hoyt, L. A., Cowen, E. L., Pedro-Carroll, J. L., and Alpert-Gillis, L. J. (1990), Anxiety and depression in young children of divorce. Journal of Clinical Child Psychology, 19(1): 26-32.

-     Liu, X., Guo, C., Okawa, M., Zhai, L., Li, Y., Uchiyama, M., et al. (2001), Behavioral and emotional problem in Chinese children of divorced parents. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39: 896-903.

-     Luecken, L. J. & Fabricius, W. V. (2003), Physical health vulnerability in adult children from divorced and intact families. Journal of Psychosomatic Research, 55: 221-228.

-     Saulter, A. F. & Lugaila, T. A. (1998), marital status and living arrangement. Census Buraen, http://library.osu.edu/sites/ reference/ govdocs/CPR/CPR mar.php

-     Schilling, L. S. (1983), the effect of divorce on children: A perspective for the pediatric health care provider. Children's Health Care, 11(3): 92-97.

-     Storksen, I., Roysamb, E., Holmen, T.L., tambs, K. (2004). Adolescents adjustment and well-being: effect of parental divorce and distress.  Scandinavian Journal of Psychology, 47(1): 75-84.

-     Storksen, I., Roysamb, E., Moum, T., & Tambs, K. (2005), Adolescents with a childhood experience of parental divorce: a longitudinal study of mental health and adjustment. Journal of Adolescents, 28: 725-739. 

-     Troxel, W. M., & Matthews, K. A. (2004), What are the costs of marital conflict and dissolution to children physical health? Clinical Child and Family Review, 7: 29-57.

-     Wauterickx, N., Gouwy, A., & Bracke, P. (2006), Parental divorce and depression: Long-term effects on adult children. Journal of Divorce & Remarriage, 45(3/4): 43-68.

-     With Side, M. F., & Becker, B. J. (2000), Parental factors and the young child's post divorce adjustment: A meta-analysis with implications parenting arrangement. Journal of Family Psychology, 14(1): 5-26.

-     Wolchik, S. A., Tein, J., Sandler, I. N., & Doyle, K. W. (2002), Fear of abandonment as a mediator of the relations between divorce stressors and mother-child relationship quality and children's adjustment problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 30: 401-418.  

-     Zeanah, C. H. (2005), Handbook of infant mental health. Second Edition. Guilford Press.