رابطه اختلالات شخصیت مادران دانش آموزان دبستانی شهر تبریز در سال ‏تحصیلی 87-88 با اختلال رفتاری ضد اجتماعی کودک‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین اختلالات شخصیت مادران دانش آموزان دبستان های شهر تبریز در سال تحصیلی 78-88 و اختلال رفتاری ضد اجتماعی فرزندان آنها می باشد. نمونه آماری شامل 109 دانش آموز دارای اختلال رفتاری از دبستان های شهر تبریز، و مادران همان دانش آموزان که به­صورت غربالگری و نمونهجگیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه راتر فرم مربی و آزمون میلون سه استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که از بین اختلالات شخصیت مادر، پنج اختلال شخصیت­شامل پارانوئید، ضد اجتماعی، اسکیزوتایپی، مرزی و وابسته سهم مؤثر و معناداری در پیش بینی واریانس متغیر ملاک یعنی اختلال رفتاری ضد اجتماعی دارد. این یافته دال بر آن است که اختلالات شخصیت مادر به عنوان همبسته های مهم اختلال رفتاری ضد اجتماعی کودک سزاوار توجه بیشتری هستند.

کلیدواژه‌ها


-   آزمون یار پویا (1386)، چک لیست آزمون راتر فرم مربی، شرکت نشر فراورده ها و آزمون های روانسنجی آزمون یار پویا.

-   خانجانی، زینب(1384)، تحول و آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی، تبریز: انتشارات فروزش.

-   خزاعی، طیبه، خراعی، محمد مهدی، خزایی، معصومه(1384)، شیوع مشکلات رفتاری در کودکان شهر بیرجند، مجله علوم پزشکی بیرجند، 12(1و2): 79-85.

-   دادستان، پریرخ(1385)، روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.

-   داگلاس، یو، ترجمه: سیاوش جمالفر(1376)،اصلاح رفتار کودکان، تهران: نشر ویرایش، چاپ سوم.

-   روزنهان، دیویدال، سلیگمن، مارتین ای، پی، ترجمه: یحیی سید محمدی(1385)، آسیب شناسی روانی، جلد اول، تهران: انتشارات ساوالان.

-   سادوک، بنیامین، سادوک، ویرجینیا، ترجمه: پورافکاری(1382)، خلاصه روانپزشکی، تهران: انتشارات شهراب، جلد دوم  .

-   سلطانی فر، عاطفه، بینا، مهدی(1386)، بررسی شیوع نشانه های افسردگی کودکان دبستانی 9 تا 11 ساله در تهران و رابطه آن با عملکرد خانواده، فصلنامه اصول بهداشت روانی، 9(33و34): 7-14.

-   شریفی، علی اکبر)1385)،راهنمای ام.سی. ام. آی، تهران: روانسنجی.

-   میلانی فر، بهروز (1380)، روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. تهران: نشر قومس.

-   هادی نژاد، حسن)1386(، تحول یافتگی من و اختلالهای شخصیت در مقایسه دو گروه زندانی و غیر زندانی، مجله روانشناسی کاربردی، 2(5): 35-50.

-   هالاهان، دانیل، کافمن، جیمز،ام، ترجمه: مجتبی جوادیان)1377(، کودکان استثنایی،تهران: انتشارات رشد، جلد 1و2.

 

-     Bazanis. E. Roger, R.D. Dowson, J.H. Taylor, P. Mean, C.Straley, D.Nevision, D. taylor, T.W. & Sahakian, B.J. (2002), Neurocognitive deficits in decision-making and planning of patients with DSMIIIR borderline personality disorder. Psychological Medicine. 32:1395-1405.

-     Cloninger, C.R., Gattesman, I.I. (1987), Genetic & Inveronmental factors in antisocial behavior disorder, The causes of crime: New biological approaches.Cambridge: Cambridge University Press.

-     Cohen, Patricia. (2008), Psychiatric clinic of North America, Volum 31, ­pages, 477-493.

-     Fonagy. P., Target, M. (1999), Psycholoanalytic theories of personality & its development: London.

-     Hudson. Jennifer. L, Rapee .Ronald, M. (2005), Psychopathology AND The Family. Macquarie University, Sydney, New South Wales, Australia. Printed in The Netherlands.

-     Macleod. A. K. Tata, P. Evans, K. Tyrer, P Schmidt, V .Davidson. K. Thornton, S. & Catalan, J, (1998), Recovery of positive future thinking with a high-risk parasuicide group. British journal of clinical psychology.37:371-379.

-     Paris, J. (2003), Personality disorders over time. Washington, DC: American Psychiatric Press

-     Prinzie  P., Onghena P., Hellinckx W., Grietens H., Ghesquière O., Colpin H. (2003), Parent and child personality characteristics as predictors of negative discipline and externalizing problem behaviour in children, European Journal of Personality, Volume 18 Issue 2, PP: 73- 102.

-     Solomon, J., George, C., & De Jong, A (1995), Children classified as controlling at age six: Evidence of disorganized representational strategies and aggression at home and at school. Development and Psychopathology, 7,447-463.

-     Verona, E .Patrik, C .J. Jonier, T.E (2001), Psychopathy, anti socialityand suicide risk. Journal Abnormal psychology.110:462-470.