بررسی عوامل مؤثر برسوء رفتار نسبت به زنان متأهل مراجعه کننده به ‏مرکز پزشکی قانونی شهر تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

سوء رفتار نسبت به زنان، رشد افراد و توسعه ی کشورها و تکامل جوامع را به تأخیر انداخته و منجر به محدود شدن قدرت انتخاب، موفقیت و مشارکت زنان در جامعه می گردد و اثر مستقیم و زیان بار بر سلامت و آموزش زنان دارد.
این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر سوء رفتار نسبت به زنان متأهل مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی تبریز پرداخته است. در پژوهش حاضر، هدف از مطالعه، شناسایی و تشخیص عواملی است که در سوء رفتار با زنان متأهل مؤثر می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی است. ابزار اندازه گیری اطلاعات، پرسشنامه و جامعه ی آماری، زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی تبریز و حجم نمونه 120 نفر بوده است و از شیوه ی نمونه گیری مبتنی بر هدف  استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل  یافته ها، از آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی) به کار رفته است.
نتایج نشان می دهد که از بین عوامل فردی سن کمتر از 35 سال زن (86%) و عوامل فرهنگی سن ازدواج کمتر از 25 سال مرد (100%) و عوامل خانوادگی میزان تحصیلات ابتدایی یا بی سوادی مادر زن (4/98% ) و عوامل اقتصادی محروم بودن از امکانات خانه و اتومبیل       (5/92%) مهمترین عوامل سوء رفتار نسبت به زنان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study OF Abuse Factors against Married Women ‎Referring to the Forensic Medical Center of Tabriz

چکیده [English]

Introduction: Abuse against women delays the growth of people in countries and societies and leads to the limitation of selection power, success and participation of women in the society and has a harmful effect on the health and training of the women. The aim of this study was to determine factors of abuse against married women who referred to the forensic medical center of   Tabriz.
Materials and Methods: The research is a descriptive study performed on the women referring to the forensic medial center of Tabriz. The research population was 120 women who were selected by purposeful sampling method. The data collection tools were interview and questionnaire. The questionnaire included questions about the individual, cultural, familial and economic characteristics of the wife and husband. In order to analyze the data, descriptive statistics, absolute and relative redundancy table, Chi-square and Fisher tests were used.
Results: The Findings were Collected in 16 tables, and the results showed that among the individual factors, marriage under35 years of age for women(86%); among the  cultural  factors, marriage under the age of 25 for men and women (%100); among the familial factors, the illiteracy of the  mother–in–low (98/4%); and among the economic factors, lack of facilities such as car, house, etc.(92.5%) are the most important factors affecting abuse against women.
Conclusion: Different factors such as cultural, individual, social and economic pave the way for women being abused. In order to prevent abuse against Women, it is deemed necessary to increase awareness on a socio- individual level

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abuse factors
  • married women
  • Forensic medical center‎

 

-   احدی، فاطمه. موحدی، علی (1380)، قربانیان خاموش، خلاصه مقالات همایش سراسری سلامت و خانواده،بزه‌دیدگان و راهکارهای پیشگیرانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان .

-   آقاخانی، کامران و دیگران (1381)، بررسی خشونت فیزیکی توسط همسر علیه زنان مراجعه ‌کننده به مرکز پزشکی قانونی تهران، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سال نهم، شماره 31.

-   اولیور رایس، کلارا (1383)، زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان ترجمه آزاد اسدالله، تهران نشر کتاب دار.

-   استوارت میل، جان (1380)، رساله انقیاد زنان، ترجمه طباطبایی ع، تهران نشر هرمس.

-   بختیاری، افسانه. امیدبخش نادیا (1382)، بررسی مقایسه‌ای زمینه‌ها و آثار خشونت علیه زنان در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی بابل، فصلنامه بهبود، سال هفتم 7  شماره4.

-   توکلی،نیره (1383)، زنان در معرض خشونت مردان، روزنامه هم وطن سلام، 3 مهر

-   جوادیان، سیدرضا (1381)، خشنونت و سوء مصرف مواد، فصلنامه مددکاری اجتماعی سال سوم شماره 1- ص31

-   حسینی، میمنت. محفوظ‌پو،ر سعاد.( 1383) .نابرابریهای جنسی و برنامه کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه .

-   مجلة دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی  سال چهاردهم شماره 44.

-   حاجبی، فاطمه (1382)، بررسی شیوع همسرآزاری و فاکتورهای موثر بر آن در شهر تهران، پایان نامه دکترای حرفه­ای تهران: دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد

-   حسینی، میمنت و دیگران (1380)، پرستاری بهداشت خانواده، تهران انتشارات شیری

-   حیاتی، ناهید‌السادات (1383)، خشونت علیه زنان، فصلنامة بهداشت روان، شماره7، ص57.

-   خالقی‌فر، سعید (1382)، چالشها و راهکارهای خشونت علیه زنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی تهران: دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی.

-   درویش‌پور، مهرداد(1378)،چرا مردان علیه زنان به خشونت ترغیب می‌شوند، نشریه زنان، شماره 56.

-   دواچی، اقدس و دیگران (1381)، روانشناسی اجتماعی، تهران، انتشارات شهر آب.

-   رایجیان اصل، مهرداد (1379)، بزه دیده در فرآیند کیفری، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.ص25.

-   رحیمی، موقر. (1379)، جامعه‌شناسی خانواده، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز.

-   رئیسی سرتشییزی، امرالله (1380)،خشونت علیه زنان وعوامل  مؤثر بر آن در شهرکرد . پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، تهران دانشکده علوم اجتماعی.

-   ساجدی، ژیلا (1380)،مقایسه سازگاری کودکان خانواده‌های مطلقه و غیرمطلقه شهر همدان. خلاصه مقالات همایش  سراسری  سلامت در خانواده،ص17.

-   سلیمی، علی.داوری محمد (1380)، جامعه ‌شناسی کجروی. تهران، انتشارات پژوهشکده .

-   شیرافکن، زکیه (1379)، راههای مقابله با خشونت علیه زنان، مجله بهداشت خانواده، سال پنجم، شماره 19 ص55.

-   شمس، حسن، امامی پور،سوزان (1384)، بررسی میزان همسر آزاری و عوامل مؤثر بر آن فصل نامه پژوهشی زنان سال دوم شماره 5.

-   طاهری، شهلا (1379)، بررسی خشونت فیزیکی علیه زنان در مراجعه به مرکز پزشکی قانونی شهرستان خدابنده، انتشارات استانداری زنجان.

-   عزیزیان، رویا (1380)، رویکردهای جامعه‌شناسی خشونت در خانواده علیه زنان در مراجعه‌کنندگان به مرکز پزشکی قانونی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران ص62 .

-   فدایی، فربد (1382)، تنشهای اجتماعی و پرخاشگری فردی، فصلنامه بهداشت روان‏،  شماره 5 ص 53

-   قائمی، علی (1380)، خانواده و نقش بنیادین آن، تهران، انتشارات سازمان سلامت و بهداشت خانواده، اراک، ص54.

-   کولنتای، الکساندر و دیگران (1381)، زنان در جامعه. ترجمه: مهدیزادگان اصغر، تهران ، انتشارات نگاه

-   کردوانی، امیر حسین (1379)، واکنش کودکان و نوجوانان در برابر خشونت خانگی، مجله پزشکی قانونی سال ششم، شماره 19، ص68.

-   کریمی یوسف (1380)، روان‌شناسی اجتماعی، تهران، نشر ارسباران.     

-   گنجی، حمزه (1380)، بهداشت روانی، تهران، نشر ارسباران

-   محبی، فاطمه (1381)، آسیب‌شناسی اجتماعی زنان، فصلنامه کتاب زنان

-   مصاحبی، محمدرضا (1382)،عوامل مؤثر در همسر آزاری و راهکارهای پیشگیری از آن. مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکارهای پیشگیرانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

-   موسوی، محسن. اسحاقیان، آزاده (1383)، بررسی همسرآزاری در زنان شوهردار شهر اصفهان . مجله پزشکی قانونی، سال دهم شماره 33.

-   نصر، مجید (1379)، بررسی برخی از ویژگیهای شخصیتی و زناشویی مردان همسرآزار از دید همسران مراجعه ‌کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان، پایان نامه دکترای حرفه‌ای اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

-    نازپرور، بشیر (1381)، خشونت علیه زنان وعوامل مؤثر درآن . فصلنامه پژوهش زنان،  دوره اول شماره3.

-   نجفی‌دولت آباد، شهلا و همکاران (1383)، بررسی خشنونت جسمی در زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکی

-   قانونی شهر تهران، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، سال چهاردهم، شماره44،ص45                                                            

-   هاشمی، احمد (1381)، آسیب‌شناسی زنان، هنجارهای اجتماعی، فصلنامه کتاب زنان، شماره 18، ص 27.

-   هاشم‌نژاد آبرسی، فاطمه (1377)، بررسی نا‌همسانی همسران از نظر سنی، تحصیلی، اجتماعی و فرهنگی در میزان تفاهم و سازگاری، زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش گنبد کاووس. انتشارات اداره آموزش و پرورش گنبد کاووس.

 

-     Elsberg M, (1999), Research domestic violence against women   methodological and ethical Consideration Study FAM plan 32(1)1-16.

-     Kemp A,(1998) Abuse in the Family, New york, itp Com

-     Kreshner M, long D, Anderson E, (1998),Abuse against women in rural minnesotta, Journal of Public Health Nursing care, 15(6) 422-431

-     Stenson K (2000), Women attitudes to being asked about exposure to violence Mid Wife, 1 (17)210.

-     Wood K, Mafuruh F, (2000), Women Primary HealthCare, USA, mecgrawHill com.