رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه ‏سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای تبریز صورت گرفته است. در این تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش­آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر تبریز که در سال تحصیلی1388 مشغول تحصیل می باشند. انتخاب نمونه به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله­ای و به تعداد 177 نفر صورت گرفت. ابزار اندازه­گیری شامل پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) و مقیاس هوش هیجانی سیبریاشرینگ بود. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. داده ها نشان داد ویژگی های شخصیتی نوروزگرایی، برون گرایی و باوجدان بودن، همبستگی آماری معنی داری با هوش هیجانی دارند که به ترتیب 75/0-، 27/0، 38/0 بود (01/0P<). نوزوزگرایی 56 درصد، برون گرایی 8 درصد، و باوجدان بودن 15 درصد از واریانس هوش هیجانی را پیش بینی می کنند. به­نظر می رسد توجه به ویژگی های شخصیتی در رسیدن به اهداف درمانی و مداخلات رفتاری برای ارتقای هوش هیجانی دانش آموزان دختر مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


-   آقایار،س. شریفی درآمدی، ب (1385)، هوش هیجانی. اصفهان، انتشارات سپاهان.

-   بشارت، م ع (1386)، بررسی رابطه ابعاد شخصیت و هوش هیجانی، مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره 8، شماره 2، ص 93-79.

-   بشارت، م.ع (1387)، بررسی رابطه ابعاد شخصیت و ناگویی خلقی. مجله روانشناسی معاصر، دوره 2، شماره 2. ص 37-49.

-   حسن زاده، ر (1386)، انگیزش و هیجان. تهران: انتشارات ارسبان.

-   دلاور، ع (1377)، روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. نشر ویرایش.

-   راس، الف (1382)، روان شناسی شخصیت. ترجمه سیاوش جمالفر، ویرایش دوم. تهران:نشر روان.

-   رحیم زاده، چ (1387)، رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تبریز.

-   سانتراک،ج (1385)، زمینه روانشناسی سانتراک. ترجمه مهرداد فیروز بخت. تهران: انتشارات رسا.

-   شولتز، د (1381)، نظریه های شخصیت. ترجمه یوسف کریمی. تهران: انتشارات ارسباران.

-   کلینکه، ال (1386)، مهارتهای زندگی. ترجمه شهرام محمد خانی. تهران: انتشارات رسانه تخصصی.

-   گروسی فرشی، م ت (1380)، رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز: انتشارات جامعه پژوه، نشر دانیال.

-   گلمن، د (1380)، هوش هیجانی. ترجمه نسرین پارسا. تهران: انتشارات رشد، ص 63-356.

-   گیتونی، م.(1385). هویت و هوش هیجانی. ترجمه پریچهر به کیش. انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

 

-     Bastian VA., (2005), Emotional intelligence, predict life skills, but not us well as personality and cognitive abilities. Personality and Individual Differences. 39(6): 1135-1145.

-     Bolger, N., & schilliny, E. A. (1991), Personality and the problems of everybay Life: the role of neuroticism in exposure and reactivity to daily stressors. Journal of personality, 59. 355-380.

-     Brackett MA.,(2004), Emotional intelligence and its relation to everyday behavior. Personality and Individual Differences. 36(6): 1387-1402

-     Chamorro-permuzic T., Ben ett E., Forham A., (2007), The Happy personality: Mediational Role of Trait Emotional In tellingence. Personality and Individual differences.

-     Dawda D., Hart SD., (2002), Assessing emotional in telligence: reliability and validity of the Bar-on Emotional Quotient-Inventory in university. Personality and Individual Differences.

-     John, O.P. (1989), Towards a taxonomy of personality descriptors. In D.M. Buss, & N. Cantor (Eds.), personality psychology: recent trends and emerging directions (pp.201- 271). Newyork: springer.

-     Lopes PN., (2003), Emotional intelligence, personality, and the perceived quality of social relationship. Personality and Individual Differenct. 35(3): 641-658.

-     Petrides V., furnham A., (2002), Trait emotional intelligenve: Behavioral validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction. European journal of personality; 17(1): 39 – 57.

-     Saklofske DH., Austin EJ.,(2003), Factopr struvture and validity of a trait emotional intelligence measure. Personality and individual Differences. 34(4): 707-721

-     - Schutte NS., malouff j., Hall LE., Haggerty DJ., Cooper JT., Golden CJ., (1998), Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences 25 (2): 167-177.

-     Shafer AB., (1999), Relation of the big fire and factor V subcom ponents to social in telligence. European. Journal of personality.

-     Watson,D., & clark, A. (1992), On traits and temperament general and specific factors of emotional experience and their relation to the five factor-model journal of personality, 60(2): 44,476.