بررسی رابطه ی خوش بینی- بدبینی با رضایت از زندگی در بین زنان ‏شاغل و خانه‌دار در شهر رابر، سال1388‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

انسان­ها از نظر خوش­بینی و بدبینی در یک پیوستار قرار گرفته اند: افراد خوش­بین انتظار دارند چیزهای خوبی برای آنها اتفاق افتد؛ افراد بدبین انتظار چیزهای بدی دارند. طبق مدل شی یر و کارور(1985) خوش بینی و بدبینی. به ترتیب به عنوان نتایج فراگیر مثبت و منفی تعریف می­شوداعتقاد بر این است­که این دو تا حدودی تعیین کننده­های مهم سازگاری هستند. با توجه به کشمکش­ها، فشارها وتعارضاتی که در ایفای نقش، در بین زنان شاغل وخانه دار وجود دارد که در نهایت دلسردی از نقش را در بین یکی از این دو گروه به وجود می­آورد، در این پژوهش ضمن بررسی رابطه­ی میزان خوش­بینی با رضایت از زندگی، به ارائه تفاوت­ها بین خوش­بینی و بدبینی و رضایت از زندگی در بین زنان شاغل و خانه دار پرداخته شد و 321 نفر از زنان شاغل و خانه دار شهر رابر مورد بررسی قرار گرفت. در این جستار با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون معلوم شد که رابطه­ی معناداری در سطح 001/0 بین میزان خوش­بینی و رضایت از زندگی وجود دارد و همچنین با استفاده از روش آماری T-Test معلوم شد که تفاوت معناداری در سطح 001/0 بین رضایت از زندگی و خوش بینی- بدبینی در بین زنان شاغل و خانه دار وجود دارد. در پایان پیشنهادهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


-   توسلی، غلام عباس (1386)، مقاله­ی آیا می­تو.ان بین کار زن در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد. WWW. Iranwoman. Org))

-   سامانی، سیامک و همکاران (1386)، مقاله ی تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی. مجله ی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ( WWW.Sid.ir)

-   گودرزی، محمدعلی (1380)، بررسی روایی و پایایی مقیاس نومیدی بک در گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز. مجله ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره ی 17، شماره ی اول (32).

 

-     Aspinwall, L. G., & Taylpr, S.E. (1992), Modeling cognitive adaptation: A longitudinal of the impact of individual differences and coping on college adjustment and performance. Journal of personality and social Psychology, 61, 755-765

-     Begley, T. M., Lee, C., & Czajka, J. M. (2000), The relationships of type a behavior & optimism with job performance & blood pressure. Journal of Business & Psychology, 15, 215-227.    

-     Ben-Zar, H. (2003), Happy adolescents: The Link between subjective well-b eing internal resources, and parental facors. Journal of Youth and Adolescence, 32, 67-69.

-     Cozzarelli, C. (1993), Personality and self- efficacy as predictors of coping with abortion. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1224-1236.   

-     Carver, C. S., & Gaines, J. G. (1987), Optimism. Pessimism and postpartum depression. Cognitive therapy and Research, 11,449-462.      

-     Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1998), On the self- regulation of behavior. New York: Cambridge University press

-     Chang, E. C. (2002), Optimism- pessimism and stress appraisal: Testing a cognitive interactive model of psychological adjustment in adults. Cognitive Therapy and Research, 26, 675-690.

-     Chang, E.C., & Sanna, L. J. (2001), Optimism- pessimism, and positive and negatine affectivity in middle-aged adults: A test of a cognitive-affective model of psychological adjustment. Psychology & Aging, 16, 524-531.         

-     Curbow, B. Somerfield, M. R., Baker, F. Wingard, J. R., & Legro, M. W. (1993), Personal changes, dispositional optimism, and psychological adjustment to bone marrow transplantation. Journ of Behavoiral Medicine, 16, 423-443.

-     Diiener, E., Emmon, R. A., Larsen, R. J., & Griffn, S. (1985),The Satyisfactin With Life Scale. Journal of Personality Assesment, 49, 71-75.

-     Fourneir, M., Ridder, D., & Bensing, J. (1999),Optimism & adaptation to multiple sclerosis: What does optimism mean? Journal of Behavoiral Medicine,22, 303-326.

-     Fitzgerald, T. E., Tennen, H., Affleck, G., & Pransky, G. S. (1993),The relative importance of dispositional optimism and control appraisals in quality of life aftercoronary artery bypass surgery. Journal of Behavoiral Medicine, 16, 25-43.   

-     Friedman, L., C.,Nelson, D. V., Bear, P. E., Lane, M., Smith, F. E., & Dworkin, R. J. (1992),The relationship of dispositional optimism, dialy life stress, and dimestic environment to coping methods used by cancer patients. Journal of Behavoiral Medicine, 15, 127-141.

-     Given, C. W., Stommel, Given, J., Kurtz, M. E., & Kurtz, J. C. (1993), The influence of cancer patients symptoms and functional states on patients depression.  Healts Psychology, 12, 277-285.         

-     Hooker, K., Monhan, D., Shifren, K., & Hutchinson, C. (1992), Mental and physical health of spouse caregivers: TZhe role of personatly. Psychology and Aging, 7, 367-375.

-     Long, B. C. (1993), Coping strategies male manages: A prospective analysis of predictors of psychosomatic symptoms and job satisfaction.Journal of Vacational Behavior,42, 184199.

-       Lite, M.  D., Tennen, H., Affleck, G., & Klock, S. (1992),Coping and cognitive factors in adaptation toin vitro fertilization failure. Journal of behavoial Medicine, 15, 171-187.                                                                                                                               

-     Lobel, M., Devincent, C. J., Kaminer, A., & Meyer, B. A. (2000), The impact of personal maternal stress and optimistic disposition on birth outcomes in medically high rick woman. Health Psychology, 19,544-553.                             

-     Marshall, G. N., Wortman, C. B., Kusulas, J. W., Herving, L. K., & Vickers, R. R. (1992),Distinguishing optimism form pessimism: Relations to fundamental dimensions of mood and personality. Journal of personality and Social Psychology, 52, 386-393.                                                                    

-     Nonis, S. A., & Wright, D. (2003),Moderating effects of achievement striving & situational optimism on the relationship between ability & performance outcomes of college student. Reasearch in Higher Education, 44, 327-346                                                                                                                                 

-     Park, C, L., Moore, P. J., Turner, R. A., & Adler, N. E. (1997), The roles of constructive thinking and optimism in psychological and behavioral adjustment during pregnancy. Journal of personality and Social Psychology, 73, 584-592.

-       Peterson, C. (2000), The future of optimism. American Psychological Association, 55, 44-45.   

-     Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (1984). Causal explanation as a risk factor for depression: Theory and evidence.  Psychological Review, 91, 347-374.                                                               

-     Puskar, K, R., Sereika, S. M., Lamb, J., Tusaie-Mumford, K., & MuGuinness, T. (1999), Optimism and its relationship to depression, coping, anger, and life events in rural adolescents. Issues in Mental Health Nursing, 20, 115-130.

-     Rine, C. K., Dunkel-Schetter, C., Wadhwa, P., & Sandman, C. A. (1999),Psychological adaptation and brith outcomes: the role of personal resources, stress, and sociocultural context in pregnancy. Health Psychology, 18, 333-345.                      

-     Scheire, M. F., Carver, C.S. (1992),Effects of optimism on psychological and physical wellbeing: Theoertical overview and empirical update. Cognitive Therapy and Research. 16, 201-247.                                                   

-     Scheier, M. F., Carver, C.S. (1985), Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 209-247.                                                                                   

-     Seligman, M. E. P., (1991), Learned optimism. New York: Knopf. Seligman, M. E. P., Csikszntrmihalyi, M. (2000), Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5-14.                                           

-     Shifren, K., & Hopker, K. (1995), Stability and change in optimism: A study among spouse caregivers. Experimental Aging Research, 21, 59-76.             

-     Snyder, C. R., & Lopze, J. (2002), Hendbook of positive psychology. New York: Oxford University Press.                                                                                                                                                                   

-     Taylor, S. E., Kemony, M. E., Reed, G. M., Bower, G. E., & Gruenewald, T. L. (2000), Psychological resources, positive illusions, and health. American Psychologist, 55, 99-109.                                                              

-     Trunzo, J. J., & Pinto, B. M. (2003), Social support as mediator of optimism and distress in breast cancer survivors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 805-811.                                                                                

-     Wrosch, C., & Scheier, M. F. (2003). Personality and quality of life: The importance of optimism and good adjustment. Quality of Life Research, 12, 59-72.

-     Yali, A. M., & Loobel, M. (2002), Stress-resistance resources & coping in pregnancy. Anxiety, Stress and Coping, 15, 289-309.

-     Zeidner, M., & Hammer, A. L. (1992), coping with missile attack: Resources, strategies, and outcomes. Journal of Personality, 60, 709-746