کلیدواژه‌ها = ‏ آزادسازی تجاری، جنسیت، رفاه زنان، بازارکار، گشتاورهای تعمیم یافته(‏GMM‏)‏ طبقه بندی ‏JEL‏: ‏F16
تعداد مقالات: 1