نویسنده = آرش کتابفروش بدری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان با تاکید بر استفاده از ICT

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 73-94

منیره دیزجی؛ آرش کتابفروش بدری