نویسنده = سحر طوفان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیرات معماری نمایشگاه ها بر زنان از دیدگاه جامعه شناسی

دوره 7، شماره 23، بهار 1393، صفحه 101-120

پریا مشک آبادی؛ سحر طوفان