نویسنده = سید رضا فلاح چای
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه استراتژیهای مقابلهای بین زنان مبتلا به سوءمصرف مواد و زنان غیرمبتلا در شهر بندرعباس

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 23-42

عطاءالله پاغوش؛ علی ندائی؛ سید رضا فلاح چای