نویسنده = راضیه جماعتی اردکانی
تعداد مقالات: 1
1. طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 93-107

10.30495/jwsf.2020.1884371.1412

راضیه جماعتی اردکانی؛ رویا برزگری؛ نجمه نصیرپور؛ مجید سلیمانی