مجوز انتشار طبق نامه شماره 87/90748 مورخ 87/3/29 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و به استناد رای هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه کمسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ 1390/6/4 مورد تایید قرار گرفت.

 

 open access

 • کشور محل چاپ:ایران
 • سال آغاز انتشار: زمستان 1387
 • اعتبار نشریه: علمی پژوهشی
 • شماره مجوز : /87/90748
 • نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی
 • وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی:2008- 7225
 • شاپای الکترونیکی: 2476-700x
  تناوب انتشار: فصلنامه
 • زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی: زن و مطالعات خانواده و حوزه های تخصصی
 • نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
 • زمان بررسی اولیه: یک هفته
 • میانگین زمان داوری: یک ماه   الی دو ماه

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 53، پاییز 1400، صفحه 7-181 

ابر واژگان