مجوز انتشار طبق نامه شماره 87/90748 مورخ 87/3/29 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و به استناد رای هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه کمسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ 1390/6/4 مورد تایید قرار گرفت.

 

 open access

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 52، تابستان 1400 

علمی پژوهشی

1. اثر بخشی آموزش روابط مادر- کودک بر کاهش کودک آزاری جسمی و عاطفی

صفحه 7-18

10.30495/jwsf.2020.1903507.1472

احد آهنگرانزابی؛ سکینه سلامت قراملکی؛ اصغر فولادی


4. بررسی حکم تنبیه بدنی زوجه در صورت خوف نشوز وی

10.30495/jwsf.2020.1909385.1499

صالحه خدادادی؛ سمیه اصغرزاده؛ نفیسه مرادی؛ آزاده نیاز


ابر واژگان