مجوز انتشار طبق نامه شماره 87/90748 مورخ 87/3/29 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و به استناد رای هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه کمسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ 1390/6/4 مورد تایید قرار گرفت.

 

 open access

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 52، تابستان 1400 

علمی پژوهشی

1. بررسی حکم تنبیه بدنی زوجه در صورت خوف نشوز وی

10.30495/jwsf.2020.1909385.1499

صالحه خدادادی؛ سمیه اصغرزاده؛ نفیسه مرادی؛ آزاده نیاز


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه ویراستار انگلیسی ویراستار ادبی نشریه مشاور علمی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان