مجوز انتشار طبق نامه شماره 87/90748 مورخ 87/3/29 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و به استناد رای هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه کمسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ 1390/6/4 مورد تایید قرار گرفت.

 

 open access

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 1-198 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2008-7225
شاپا الکترونیکی
2476-700X

بانک ها و نمایه نامه ها